مرور نظام‏ مند پژوهش‏ های گردشگری فراگیر: تحلیل کتاب‏ سنجی و تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسنده

بخش مدیریت گردشگری و هتلداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

گردشگری اغلب متهم به ایجاد منافع نابرابر و به حاشیه راندن گروه‏های محروم و آسیب‏پ پذیر به دلایلی چون  نژاد، جنسیت، منطقه جغرافیایی، فقر، ناتوانی و غیره است. گردشگری فراگیر بعنوان رویکردی مبتنی بر اصول توسعه پایدار سازمان ملل متحد و در پاسخ به گرایش‏های انحصارطلبانه در توسعه این بخش ارائه شده است. هدف این مطالعه، مرور نظام ‏مند ادبیات حوزه گردشگری فراگیر با استفاده از تحلیل کتاب‏ سنجی و تحلیل محتوای کمی (آشکار)  بوده است. تحلیل 104 سند نمایه شده در پایگاه اسکوپوس به منظور شناخت ساختار اجتماعی و مفهومی پژوهش‏ها، فراوانی روش‏های پژوهش و گروه‏های هدف انجام شد. یافته‏ها نشان داد که پژوهش‏های این حوزه نوپا را می‏توان در چهار خوشه با عنوان‏های «پایداری»، «کارآفرینی اجتماعی»، «شمول اجتماعی» و «گردشگری دسترس‏پذیر» دسته‏بندی کرد. بعلاوه، بر اساس نتایج تحلیل محتوا اغلب پژوهش‏های صورت گرفته در این حوزه، کیفی و مفهومی، از سمت تقاضا متمرکز بر معلولان جسمی-حرکتی و از سمت عرضه متمرکز بر جوامع محلی بوده است. به طور کلی، ادبیات این حوزه هنوز به خوبی توسعه نیافته و نیازمند پژوهش‏هایی با تمرکز بر نیازهای متنوع گروه‏های مختلف است. نتایج این مطالعه، پژوهشگران و فعالان حوزه گردشگری را با روندهای پژوهشی در حوزه گردشگری فراگیر و زمینه‏های پژوهشی آتی آشنا می‏سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Systematic Review of Research on Inclusive Tourism: Bibliometric Analysis and Content Analysis

نویسنده [English]

  • Fatemeh Shekari
Department of Tourism and Hospitality Management, Faculty of Economics, Management and Social sciences, Shiraz University
چکیده [English]

Tourism is often accused of providing unequal benefits and marginalizing disadvantaged and vulnerable groups for reasons such as ethnicity, gender, geographic region, poverty, disability, etc. Inclusive tourism as an approach based on the UN Sustainable Development Goals has been suggested in response to the exclusive nature of tourism development. This study aims to systematically review the literature on inclusive tourism using bibliometric analysis and quantitative content analysis. One hundred four documents indexed in the Scopus database were analyzed to understand the research's social and conceptual structure, the frequency of research methods and target groups. The findings revealed that research in this nascent field can be categorized into four clusters, namely:  "sustainability," "social entrepreneurship," "social inclusion," and "accessible tourism." In addition, based on the content analysis results, most of the research conducted in this field has been qualitative and conceptual, focused on the physically disabled from the demand side and on local communities from the supply side. The literature in this field is not yet well developed and requires research focusing on the diverse needs of different groups. The results of this study will help researchers and tourism activists understand trends in inclusive tourism and future research directions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inclusive development
  • Inclusion
  • inclusive tourism
  • Bibliometric analysis
  • Content analysis