ارائه ‏ی مدلی برای منبع‌یابی در زنجیره‏ی تأمین صنعت طیور

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت تولید و عملیات، دانشکده پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد ، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه‏ی مدلی برای منبع‌ یابی در زنجیره‏ی تأمین صنعت طیور انجام گرفت. این پژوهش ازبعد هدف توصیفی،  ازبعد مخاطب بنیادی تجربی و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها رویکردی آمیخته (کیفی-کمی) دارد. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته و در بخش کمی پرسشنامه‏ی دلفی با طیف لیکرت است. جامعه آماری در بخش کیفی و دلفی شامل مدیران صنعت طیور است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. مولفه­ها پس از 12 مصاحبه احصاء و سپس به روش دلفی اعتبارسنجی شد. جامعه آماری در بخش کمی (عتبارسنجی ) شامل مدیران میانی و کارشناسان ارشد صنعت طیور بودند. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 تن تعیین شد و نمونه‌گیری نیز با روش تصادفی ساده صورت گرفت. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار MaxQDA و در بخش کمی جهت اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده کردیم. یافته‌های پژوهشی نشان داد توانمندسازهای منبع‌یابی و مدیریت زنجیره‏ی تأمین بر مکانیزم همکاری، انتخاب و ارزیابی منابع تامین تاثیر می‌گذارند. این سازه‌ها نیز به‌نوبه خود بر استراتژی منبع‌یابی زنجیره‏ی تأمین اثرگذاربوده و استراتژی منبع‌یابی نیز بر عملکرد کیفیت، قیمتی، محیطی و تحویل اثرگذارند. این سازه‌ها با اثرگذاری بر ریسک در منبع‌یابی در نهایت موجب بهبود منبع‌یابی در صنعت طیور می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model for sourcing in the supply chain of the poultry industry

نویسندگان [English]

  • Amir Masoud ArabHalvaei 1
  • Kamran Feizi 2
  • Seyyed Mohammad Taghi Taghavi Fard, 3
1 Ph.D. Candidate of Production & Operations Management, Faculty of Pardis Post-Graduate Centre, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Full Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Full Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to provide a model for sourcing in the supply chain of the poultry industry. The research in terms of audience is basic, in terms of purpose is descriptive and from the time perspective is cross sectional. The research approach is mixed (qualitative and quantitative). The collecting data in the qualitative part was semi-structured interviews and in the quantitative part was Delphi questionnaire and Likert scale. The statistical population in the qualitative and Delphi section included  12 managers of the poultry industry who were selected by purposive sampling. The statistical population of the quantitative part of the research were the middle managers and senior experts of poultry industry. We used Cochran’s formula   and selected 384 persons by simple random method. We used a thematic analysis for collecting data and MAXQDa software for analyzing interviews.  In the quantitative part, the partial least squares method were utilized using Smart PLS software to validate the model. The research findings showed that the enablers of sourcing and supply chain management affect the mechanism of cooperation, selection and evaluation of supply sources. These structures in turn affect the sourcing strategy of the supply chain and the sourcing strategy also affects the quality, price, environmental and delivery performances. These structures, by affecting risk management in sourcing, ultimately improve sourcing in the poultry industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sourcing
  • Supply chain
  • Poultry industry
  • Mixed approach
  • Research method