کوچ سهام در بورس اوراق بهادار تهران (1377 - 1386)

چکیده

در بازار سهام، تغییر در ویژگی‏های شرکت‏های مورد معامله منجر به تغییر در جریانات بازار و انتظارات سرمایه‏گذاران می‏شود. بنابراین تغییر در میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، که تبیین‏کننده‏ی موقعیت ارزشی یا رشدی بودن سهام شرکت‏های مورد معامله است و نیز تغییر در اندازه‏ی شرکت‏ها می‏تواند حایز اهمیت بسیار باشد. در مطالعات اخیر، از تغییر موقعیت شرکت‏ها بر اساس میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نیز تغییر اندازه‏ی شرکت‏ها با عنوان «کوچ» یاد می‏شود (فاما و فرنچ، 2007). هدف این پژوهش، مطالعه‏ی اثر پدیده‏ی کوچ بر بازدهی سهام شرکت‏های مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا با به‏کارگیری مدل سه عاملی، افزایش ثروت سرمایه‏گذاران ناشی از پدیده‏ی کوچ تأیید گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Migration In Tehran Stock Exchange (1377-1386)

چکیده [English]

Part of financial market dynamic is due to variation of inner ingredients in such systems. Variation in firms' properties leads to variation in market flows and investors expectations in stock market. In this study mutation of firms' positions from book value to market value ratio and size is called "Migration". Our purpose is surveying the migration effect on stock returns in Tehran stock exchange. Findings show that investors' wealth and firms' value can be improved by migration based on the three factor model

کلیدواژه‌ها [English]

  • value and growth migration
  • size migration
  • value creation
رضا تهرانی فاطمه خان احمدی (1389) کوچ سهام در بورس اوراق بهادار تهران (1377 - 1386) سال 5 (شماره 17), 47-66 Reza Tehrani Fatemeh Khan Ahmadi (2010) Migration In Tehran Stock Exchange (1377-1386) volume 5 (Number 17), 47-66