ارائه مدلی به منظور تجزیه و تحلیل، گزینش و اجرای راهبرد زنجیره تامین کسب و کار

چکیده

امروزه انتظار می رود حداقل مدیران، کارآفرینان و دست‌اندرکاران کسب و کارهای بزرگ فعال در کشاورزی از ساختاری علمی برای مدیریت و تصمیم گیری های مربوط به کسب و کار خویش استفاده کنند. در این مقاله این ساختار علمی مدیریتی با دو ویژگی بارز و عمده زنجیره تامین و مدیریت راهبردی تحت عنوان مدیریت راهبردی زنجیره تامین از ساختار سنتی تبیین می‌شود. بدین منظور مولفه‌های مدل مدیریت راهبردی و روابط میان آن‌ها از دیدگاه جامعه آماری یعنی مدیران کسب و کارهای کشاورزی فعال در بورس کالایی کشاورزی تهران، شناسایی، غربال سازی و با روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. بر اساس نتایج مشخص می شود، با این که مدیران به بیشتر متغیرهای شناسایی و تبیین شده مدیریت راهبردی توجه دارند، ولیکن از رابطه میان آن ها و نحوه استفاده از آن آگاه نیستند. در نهایت مدل مدیریت راهبردی ارائه شده در این مقاله راه گشای آنان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for evaluation, selection and implementation of business supply chain strategy

چکیده [English]

In today’s world it is expected that agricultural managers and entrepreneurs use scientific management models for running their businesses. This article develops a model which includes main characteristics of supply chain management and strategic management. The model is applicable to agricultural trade businesses. A sample of agricultural managers working in Tehran completed the research questionnaire. Data was analyzed using structural equation modeling methods and a model for strategic management of supply chain of agricultural businesses has been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management
  • supply chain
  • agricultural business