سنجش عوامل ساختاری الحاق ایران به WTO در بخش تعاون

چکیده

هدف مقالة حاضر، سنجش عوامل ساختاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش تعاون و ارائة مدلی جهت مدیریت بر چالش‏های موجود آن برای ایران به صورت عام و در بخش تعاونی‏های تولیدی استان مازندران به صورت خاص بوده است. ضمن مروری مختصر و مستند بر ادبیات موضوعی مربوط و تأیید خبرگان، عوامل ساختاری و شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی ساختار بخش تعاون استخراج گردید. در ادامه از میان جامعة آماری 935 موردی، تعداد 164 شرکت به عنوان نمونه، که 87 شرکت در بخش تعاونی‏های تولیدی کشاورزی و تعداد 77 شرکت در بخش تعاونی‏های تولیدی صنعتی بوده‌اند که به روش تصادفی طبقه‌بندی‏شده انتخاب، و داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‏آوری شده‌اند. آزمون‏های آماری مورد استفاده شامل آزمون‏های دوجمله¬ای و نیز رگریسون خطی متعامل در قالب مدل‏های معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزارهایSPSS و Lisrel بوده است. نتیجة پژوهش نشان داده است که شرکت‏های تعاونی تولیدی استان مازندران از لحاظ متغیرهای شناسایی و تأیید‏شده به وسیلة خبرگان، در کلیه عوامل ساختاری (محیط داخلی) از شرایط مطلوبی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برخوردار نیستند. آزمون‏های مدل معادلات ساختاری نتایج پژوهش نیز نشان داده است که از بین عوامل ساختاری، متغیر بازاریابی با 44% در تعاونی‏های صنعتی و متغیر تولید در تعاونی‏های کشاورزی با 32% بیشترین میزان تبیین‌کنندگی را داشته‌اند. این در حالی است که در مجموع، رابطة کلی، یک‏پارچه و تعاملی میان آن‏ها مورد تأیید قرار گرفته است که در مقالة حاضر به صورت مدل بومی به منظور سنجش عوامل ساختاری بخش تعاونی ج. ا. ا. (مورد خاص شرکت‏های تعاونی تولیدی) ارائه شده است. در پایان مقاله نیز در قالب جمع‏بندی، بحث، نتیجه‏گیری، پیشنهادهایی چند در رابطه با کاربردهای نتایج مذکور در دنیای واقعی و نیز ادامه و پیگیری پژوهشهای مشابه در آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Structural Factors Affecting the Attachment of Iran to WTO: A Study on Cooperative Sector

چکیده [English]

The purpose of this paper is to examinee and assess structural factors affecting Iran’s accession of cooperative Sector to world trade organization. To this end a sample survey was conducted to study 164 cooperative societies in Mazandaran province from which 87 were agricultural and 77 inelustrial societies. Several statistical tests including binomial and linier regression were used to reach the research conclusions. The results show that cooperative societies of magnetron province do not hold the appropriate conditions needed for gaining to world trade organization. The tests of structural equations model show that among structural features studied marketing variable with 44% and production variable with 32% have the most remarkable impact on the above-mentioned conclusions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • world trade organization
  • cooperative
  • societies
  • structural factors
داود کیا کجوری (1387) سنجش عوامل ساختاری الحاق ایران به WTO در بخش تعاون سال 3 (شماره 12), 1-26 Davood Kia Kojoori Assessment of Structural Factors Affecting the Attachment of Iran to WTO: A Study on Cooperative Sector Volume 3 (Number 12), 1-26