عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت های خانوادگی استان تهران: پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت

چکیده

کسب و کارهای خانوادگی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ثروت و استخدام نیروی کار در تمام کشورهای جهان محسوب می شوند. به همین دلیل سیاستمداران بخش عمومی هر کشور توجه ویژه ای به بهبود، موفقیت و افزایش طول عمر این نوع کسب و کارها دارند. به دلیل اهمیت بسیار زیاد این نوع کسب و کارها در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین اشتغال زایی، بسیاری از کشورها برنامه ریزی های بسیار دقیق و هدفداری را در این زمینه انجام می دهند. پژوهش حاضر، به بررسی عوامل موثر بر رشد و توسعه کسب و کارهای خانوادگی می پردازد. این پژوهش از نوع پیمایشی- همبستگی است و ابزار آن پرسشنامه می باشد. برای انجام این پژوهش 88 شرکت خانوادگی در دو صنعت نساجی و صنعت نفت در استان تهران بررسی شد، سه دسته متغیرهای ویژگی های فردی مالک-مدیر، متغیرهای مربوط به خانواده و متغیرهای مربوط به محیط به عنوان عوامل موثر بر رشد شرکت های خانوادگی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که رشد و توسعه شرکت ها متعادل و در حد میانگین جامعه است و این رشد و توسعه با متغیر های، ریسک پذیری مالک، گرایش به نوآوری، مهارت های مدیریتی،تمایل اعضای خانواده برای پیوستن به کسب و کار، داشتن چشم انداز کاری در خانواده، محیط سیاسی-قانونی، محیط فرهنگی-اجتماعی، محیط اقتصادی-فنی، رابطه مثبت و معنی‏دار دارد. در حالی که بین حاکمیت و کنترل خانواده و رشد و توسعه کسب و کارهای خانوادگی در این دو صنعت ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth Factors Affecting Family Businesses in Tehran

چکیده [English]

Although the field of family businesses has been regarded as a separate academic discipline since the 1990s in the world, in Iran no particular study has been done in this field. Furthermore, growth of firms is very important in the firm's survival. We investigated and explained the factors affecting growth and development of family businesses in Tehran. Almost 78 family businesses in textile industry and 80 family businesses in oil industry were identified. A sample of 88 firms from two industries was examined in our study. Findings show that there are correlations between growth and independent factors such as risk taking of owner-managers, orientation to innovation, skills related to management, people interest to participate in their family business, strategic insight of family members, political environment, cultural environment and economical environment, and there is no correlation between growth and the governance of family on their business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family business
  • Growth and development
  • Entrepreneurship
سید محمد مقیمی نادر سید امیری (1389) عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت های خانوادگی استان تهران: پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت سال 5 (شماره 18), 77-104 Seyyed Mohammad Moghimi Nader Seyyyed Amiri (2010) Growth Factors Affecting Family Businesses in Tehran volume 5 (number 18), 77-104