توسعه و تغییر مدل کسب¬وکار با به‏کارگیری رویکرد پویایی سیستم¬ها

چکیده

با توجه به اهمیت هم‏راستایی سازمان¬ها با تغییرات محیطی از یک سو و ایجاد توانایی پیش¬بینی نتایج و تأثیرات تصمیم¬های مدیریتی در تغییر مدل کسب¬وکار از سوی دیگر، این پژوهش با هدف فراهم نمودن امکان مدل‏سازی کسب¬وکار به¬شیوه¬ای پویا و منعطف طراحی شده است. شبیه¬سازی سناریوهای متعدد تصمیم¬گیری برای مدیران به منظور امکان بررسی نتایج تصمیمات مختلف در اجزای مدل کسب¬وکار، روابط بین اجزا و از همه مهم‏تر در نتیجه‏ی نهایی یا سود حاصل از تصمیم، در محیط متحول کسب¬وکار کنونی ضروری است. لذا این پژوهش با هدف عملیاتی نمودن رویکرد سیستم¬های پویا به عنوان رویکری کمی و منعطف در طراحی و شبیه¬سازی مدل کسب¬وکار انجام شده است. در همین راستا پس از بررسی پیشینه‏ی موضوع، با تعیین سطح بررسی متناسب با هدف و رویکرد این پژوهش، انتالوژی مدل کسب¬وکار (BMO) به عنوان مدل انتخابی تعیین شده است. سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستم¬ها، این مدل طراحی شد و ساختار آن با نظرسنجی از خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. در مرحله‏ی بعدی با هدف تأیید رفتار پویای مدل از یک سو و ارزیابی فرضیه‏ی اهمیت به‏کارگیری رویکرد پویا در شبیه¬سازی مدل کسب‏وکار از سوی دیگر، تعدادی سناریو اجرا شده است. در نهایت نیز رفتار مدل در نمونه‏ی انتخابی مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Manipulation of Business Models Using System Dynamics Approach

چکیده [English]

In today’s ever-changing world of business, organizations are required to align with environmental changes and it is also extremely necessaryfor organizations to forecast the impacts of managers’ decisions on business model change. In response to these requirements, this study addressesdesigning dynamic business models. Simulating management decisionscenarios is an effective way to investigate the impact of decisions on business model components, relationshipsamongthe components, and business results and benefits of resolution. Therefore, the main purpose of this research is to takeadvantage of system dynamics approach as an operational, quantitative, andflexible approach for business model simulation. In this study, relatedliterature has been thoroughly reviewed, proportionate to the leveland approach of the current study, Business Model Ontology (BMO) wasselected to serve as the model of this study. The modelwas then designed using system dynamics approach and its structure wasevaluated using expert judgments. In the next step, some scenarios were developed and executed to confirmthe behavior of the model and also to evaluatethe importance of applying system dynamics approach in business model simulationespecially in the process of business model design and change. Although systemdynamics approach precedents in business studies, this research contributes to operationalization of this approach in BM design and analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business model
  • Business Model Ontology
  • Simulation
  • system dynamics
نسترن حاجی حیدری* سید رضا سیدجوادین (1390) توسعه و تغییر مدل کسب¬وکار با به‏کارگیری رویکرد پویایی سیستم¬ها سال 6 (شماره 21), 1-18 Nastaran Hajiheidari Seyed Reza Seyedjavadein (2012) Development and Manipulation of Business Models Using System Dynamics Approach volume 6 (number 21), 1-18