کلیدواژه‌ها = خط‌مشی عمومی
مدل اجرای هوشمند خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی :مطالعه ای با روش داده بنیاد

دوره 17، شماره 65، خرداد 1401، صفحه 29-51

جمال بوستان زر؛ حسین رحمان سرشت؛ فتاح شریف زاده؛ محمد تقی تقوی فرد


شناسایی پیشایندهای بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 14، شماره 54، تیر 1398، صفحه 91-101

مهدی گل وردی؛ حسن دانایی فرد؛ محمدحسین رحمتی؛ جبار باباشاهی


شناسایی و اولویت بندی الگوهای ارزیابی خط‌مشی عمومی

دوره 10، شماره 40، دی 1394، صفحه 1-41

رضا واعظی؛ فتاح شریف زاده؛ محسن محمدی