شناسایی پیشایندهای بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از دلایل شکست خط‌مشی‌های عمومی در ایران، بیگانگی مجریان از این خط‌مشی‌ها است. بیگانگی از خط‌مشی، حالتی روان‌شناختی است که منجر به گسست روان‌شناختی مجریان از خط‌مشی‌های عمومی می‌شود. شکل‌گیری پدیدة بیگانگی از خط‌مشی میان مجریان خط‌مشی‌های عمومی تبعات زیان‌باری را در پی خواهد داشت و کاهش عملکرد این مجریان سبب بروز نارضایتی‌های عمومی از سازمان‌های دولتیِ مجری خط‌مشی‌های عمومی خواهد شد. هدف این مقاله، شناسایی پیشایندهای بیگانگی مجریان از خط‌مشی‎های مالیاتی است. جامعة پژوهش، شامل کارکنان مأمور تشخیص مالیات اداره کل امور مالیاتی استان قم و نمونة پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده‌های مصاحبه از فن تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج حاصل از داده‌ها نشان داد تعاملات سطح استراتژیک تدوین خط‌مشی‌های مالیاتی، تعاملات سطح تاکتیکی اجرای خط‌مشی‌های مالیاتی و تعاملات سطح عملیاتی اجرای خط‌مشی‌های مالیاتی، از پیشایندهای پدیدة بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Antecedents of Alienation of Implementers from Public Policies in Iranian public organizations

نویسندگان [English]

  • Mehdi Golverdi 1
  • Hasan Danaee Fard 2
  • Mohammad Hossein Rahmati 3
  • Jabar Babashahi 3
چکیده [English]

One of the reasons for failure of implementation of public policies in Iran is policy alienation. Policy alienation is a psychological state that lead to implementers' psychological disconnection from the policy program being implemented. This phenomenon may have harmful consequences, and resulted in lessening of implementers’ performance. It will in turn, leads to public discontent with the public institutions implementing public policies. The purpose of this paper is to identify the antecedents of tax policies alienation. The research population consisted of tax auditors of the General Directorate of Tax Affairs of Qom province. The sample was selected through a purposeful sampling method. We conducted a semi-structured interviews to collect data, and used the thematic analysis technique for interpretation of collected data.. The results showed that the lack of interaction between policy makers and policy implementers  at the policy formulation strategic level, as well as, tactical and operational levels are antecedents of alienation of implementers from tax policies in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public policy
  • policy alienation
  • implementers
  • antecedents
ایمان، محمدتقی و اثنی‌عشری، فریده (1383). بررسی عوامل موثر بر بیگانگی سازمانی در ایران (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر شیراز). نشریه پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 17، 30-1.
دانایی‌فرد، حسن و مظفری، زینب (1387). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی. نشریة پژوهش‌های مدیریت، دوره 1، شماره 1، 162-131.
شیخاوندی، داور (۱۳۷۳). جامعه‌شناسی انحرافات، گناباد: نشر مرندیز.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی.  اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 5، شماره 2، 198-151.
فریدون، وحیدا؛ انصاری، محمد اسماعیل؛ حقیقتیان، منصور و بزمی، مهناز (1393). ارزیابی جامعه‌شناختی بیگانگی شغلی و تأثیرات آن بر فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد)»، نشریه جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 25، شماره 2، 14-1.
محسنی تبریزی، علیرضا (1370). بیگانگی: مفهوم‌سازی و گروه‌بندی تئوری‌ها در حوزه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، نشریه نامه علوم اجتماعی، دوره 2، 73 -25.
نادری‌بنی، محمود؛ بردبار، غلامرضا و پزشکی نجف‌آبادی، فرشته (1394). تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی، دوفصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دوره 7، شماره 14، 190- 169.
Banai, M., & Reisel, W. D. (2003). A test of control–alienation theory among Cuban workers. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 1(3), 243-252.
Calista, D. (1994). Policy implementation. Encyclopedia of Policy Studies edited by S. Nagel, New York: Marcel Dekker.
DeHart-Davis, L., & Pandey, S. K. (2005). Red tape and public employees: Does perceived rule dysfunction alienate managers?. Journal of Public Administration Research and Theory, 15(1), 133-148.
Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: implementation research and policy decisions. Political Science Quarterly, 94(4), 601-616.
Garcia-Zamor, J. C. (1996). Obstacles to public policy implementation in the third world. Advances in Developmental Policy Studies, 1, 197-209.
Grimmelikhuijsen, S., Jilke, S., Olsen, A. L., & Tummers, L. (2017). Behavioral public administration: Combining insights from public administration and psychology. Public Administration Review, 77(1), 45-56.
Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. ECTJ, 29(2), 75-91.
Handler, J. F. (1996). Down from Bureaucracy: The Ambiguity of Privatization and Empowerment, New Jersey: Princeton University Press.
Ifeagwazi, C. M., Chukwuorji, J. C., & Zacchaeus, E. A. (2015). Alienation and psychological wellbeing: Moderation by resilience. Social Indicators Research, 120(2), 525-544.
Lipsky, M. (1983). Street-level bureaucracy: the dilemmas of the individual in public service, New York: Russell Sage Foundation.
Marx, K. (1961 [1844]). Alienated labor, in K. Marx (ed.), Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 67–83.
May, P. J., &Winter, S. C. (2009). Politicians, managers, and street-level bureaucrats: Influences on policy implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(3), 453-476.
Pandey, S. K. and G. A. Kingsley (2000). Examining red tape in public and private organizations: alternative explanations from a social psychological model. Journal of Public Administration Research andTheory, 10(4), 779–800.
Podsakoff, P. M., L. J. Williams and W. D. Todor (1986). Effects of organizational formalization on alienation among professionals and nonprofessionals. Academy of Management Journal, 29(4), 820–31.
Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review, 24(6), 783-791.
Thomann, E. (2015). Is output performance all about the resources? A fuzzy‐set qualitative comparative analysis of street‐level bureaucrats in Switzerland. Public Administration, 93(1), 177-194.
Tummers, L., Bekkers, V., & Steijn, B. (2007). Policy alienation of Dutch public sector professionals: an exploratory study, Retrieved from https://soc.kuleuven.be/io/egpa/HRM/madrid/TummersBekkers&Steijn2007.pdf
Tummers, L., Bekkers, V., & Steijn, B. (2009). Policy alienation of public professionals: Application in a new public management context. Public Management Review, 11(5), 685-706.‏
Tummers, L. (2011). Explaining the willingness of public professionals to implement new policies: A policy alienation framework. International Review of Administrative Sciences, 77(3), 555-581.
Tummers, L. (2012). Policy alienation of public professionals: The construct and its measurement. Public Administration Review, 72(4), 516-525.
Tummers, L. G. (2012). Policy alienation: Analyzing the experiences of public professionals with new policies. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, Forthcoming.
Tummers, L. (2013). Policy alienation and the power of professionals: Confronting new policies. Edward Elgar Publishing.
Tummers, L., Bekkers, V., van Thiel, S., & Steijn, B. (2015). The effects of work alienation and policy alienation on behavior of public employees. Administration & Society, 47(5), 596-617.
Van Engen, N., Tummers, L., Bekkers, V., & Steijn, B. (2016). Bringing history in: Policy accumulation and general policy alienation. Public Management Review, 18(7), 1085-1106.
Van der Voet, J., Steijn, B., & Kuipers, B. S. (2017). What’s in it for others? The relationship between prosocial motivation and commitment to change among youth care professionals. Public Management Review, 19(4), 443-462.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process a conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.
Yıldız, B., & Alpkan, L. (2015). A theoretical model on the proposed predictors of destructive deviant workplace behaviors and the mediator role of alienation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 210, 330-338.