نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری منابع انسانی

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

مباحث روانشناسی از دیرباز در مطالعات مدیریت جایگاه ویژه ای داشته و امروزه اهمیت بیشتری می‌یابد و مدیران به این مساله توجه بیشتری نشان می‌دهند. از طرفی اهمیت فرهنگ در سالهای اخیر بیشتر مد نظر سازمانها قرار گرفته است. هدف این مقاله تبیین رابطه بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و نوروتیک سازمانی در بانک رفاه است. جامعه آماری پزوهش کارکنان بانک رفاه هستند که پرسشنامه میان 678 نفر آنان توزیع گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد ارتباط معنی‌دار و معکوسی بین این دو سازه فرهنگ و نوروتیک سازمانی وجود دارد. یافته‌های مقاله به مدیران کمک می‌کند تا با مدیریت مؤثر فرهنگ سازمانی، نوروتیک سازمانی را کاهش دهند و سلامت روانشناختی منابع انسانی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of organizational culture on organizational neurotic

نویسندگان [English]

  • Asghar Asadi 1
  • Baharak Sefidgardan 2
  • Ariyan Gholipur 3
چکیده [English]

Abstract:
Management as a field of study uses extensively the concepts and theories of psychology. In fact, a great deal of organizational behavior theories are built on social psychology and psychology sciences. The purpose of this study is to test the relationship between organizational culture and organizational neurotic in the Bank of Refah. A sample survey was conducted among the 678 Bank employees. The result of study show that there is a significant reverse relationship between these two constructs. Research findings suggest that to manage organizational culture effectively, managers have to reduce organizational neurotic and increase mental health of organization members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • organizational neurotic
  • dimensions of organizational culture
  • dimensions of organizational neurotic