دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، فروردین 1392 
نقش فرهنگ در شکل‌گیری نوروتیک سازمانی

صفحه 25-42

اصغر اسدی؛ بهارک سفیدگران؛ آرین قلی پور


هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض

صفحه 73-103

رضا سپهوند؛ فتانه بهاروند؛ رضوان بیرانوند