طراحی الگوی حکمرانی بیمارستان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

حکمرانی بیمارستانی، بویژه در قلمرو بیمارستان‌های دولتی، موضوعی است که پژوهشگرها به عنوان یک حوزه ی پژوهشی متمایز تاکنون کمتر بدان پرداخته‌اند. هدف این پژوهش طراحی مدل حکمرانی بیمارستانهای دولتی ایران است. روش این مطالعه مشاهده مستقیم و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و عمیق، با سی نفر از خبرگان عرصه سلامت کشور بود که با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل شبکه تم و به کارگیری نرم افزار ATLAS.ti6 انجام شد. یافته‌های پژوهش به استخراج ابعاد اصلی و فرعی و تعاریف نظری و عملیاتی مفهوم حکمرانی بیمارستان‌های دولتی و به طراحی مدل حکمرانی بیمارستان‌های دولتی ایران منجر شد. ابعاد اصلی استخراج شده که در طراحی مدل نهایی بکاررفتند عبارتند از؛ تصمیم‌گیری شورایی، پاسخگویی جامع، بودجه‌ریزی استراتژیک، تعامل سازنده با جامعه و آزادی عمل در تعامل با بازار . به نظر می‌رسد، یافته‌های پژوهش و مدل طراحی شده می‌تواند به عنوان راهکاری برای خروج از چالش‌های کنونی بیمارستان‌های دولتی، به سیاستگذاران این عرصه پیشنهاد شود. علاوه براین دستاوردهای این پژوهش، با ارائه طیف وسیعی از ابعاد فرعی و مفاهیم نظری و عملیاتی حکمرانی بیمارستان‌های دولتی، به بسط تئوری حکمرانی کمک نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a governance model For Iran's public hospitals

نویسندگان [English]

  • Tahere Moradian
  • Abolhasan Faghihi
  • Jamaledin Tabibi
چکیده [English]

Designing a governance model for Iran's public hospitals


Hospital governance, notably ,public hospital governance (PHG) is a distinct area of research that few researches have addressed this issue so far. The purpose of this study was to investigate and design a sound model for public hospital's governance in Iran. We used a mixed method covering both direct observation and semi-structured interviews. The interviewees were thirty Iranian health experts who were selected by a snowball sampling approach. The finding of the study came up with introducing several theoretical dimensions and sub- dimensions for the concept of public hospital governance, thus, proposing a sound model for (PHG) in Iran. The model that emerged from this research, may be used to meet the challenges Iran's policy-makers and administrators are confronting in the health and hospital administration of the country. Furthermore, by presenting a range of sub-dimensions, it will advance the theoretical and conceptual framework for public hospital governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Public
  • Hospital governance
  • Semi-Structured interview