دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 1-157