مطالعۀ تاثیر استراتژی‌‌های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاداسلامی ،قزوین، ایران

2 استاد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

3 دانشیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

4 دانشیار مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

چکیده:
با وجود اینکه در مطالعات مربوط عملکرد شغلی، ترکیبی از متغیرهایی از جمله سن، جنسیت، شخصیت، تجربه کاری و روابط بین فردی به عنوان عوامل مشخص کننده عملکرد کارکنان در نظر گرفته شده اند، کمتر مطالعه‌‌ای به بررسی اثر تنظیم هیجانات شناختی بر عملکرد کارکنان پرداخته است. همچنین در سالهای اخیر، هیجانات و تنظیم هیجانات موضوعی بحث بر انگیز در حوزه مطالعات سازمان می‌باشد. افراد در سازمان دائما احساسات خود را تنظیم می‌کنند و استراتژی‌‌های تنظیم هیجانات تاثیر مثبت و منفی بر روی عملکرد افراد سازمان و سازمان دارد. این پژوهش به بررسی اثر استراتژی‌‌های انطباقی تنظیم هیجانات شناختی بر عملکرد کارکنان می‌پردازد. در این پژوهش توصیفی- پیمایشی، پرسشنامه بین کارکنان بخش ستادی سازمانی دولتی در ایران پخش شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از استراتژی نگاه به چشم انداز، تاثیری بر روی عملکرد کارکنان ندارد، در حالیکه استراتژی ارزیابی مجدد مثبت، استراتژی برنامه ریزی، استفاده ازاستراتژی پذیرش و تمرکز مجدد مثبت باعث افزایش عملکرد کارکنان می‌شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the impact of adjusted emotion regulation strategies on job performance

نویسندگان [English]

  • Somayeh Shahba 1
  • Seyed Mahdi Alvani 2
  • Gholamreza Memarzadeh 3
  • Mohammad Ali Afshar Kazemi 4
چکیده [English]

Although in job performance literature, some variable such as age, sex, personality, work experience and interpersonal relationship has been broadly considered in indicating employees, performance but cognitive emotion regulation strategies and it effect on job performance has not gained enough attention. In addition, emotion and emotion regulation are challenging subject in organizational studies. Individuals constantly regulate their emotions in the workplace and emotion regulation strategies have positive and negative effects on organizations and employees, performance. The Current study demonstrated that how adjusted cognitive emotion regulation strategies have an impact on job performance. This survey was conducted by staff employees of a public organization in Iran. Questionnaires were distributed to collect data. The results indicate that there is no relationship between put into perspective strategy and job performance, meanwhile positive reappraisal strategy and acceptance strategy, are positively associated with job performance. Moreover, there is positive relationship between positive refocused and planning strategy and job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjusted strategies
  • Emotion regulation
  • Job performance