دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تیر 1393، صفحه 1-148 
مطالعۀ تاثیر استراتژی‌‌های انطباقی تنظیم هیجانات بر عملکرد کارکنان

صفحه 25-46

سمیه شهباء؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمار زاده؛ محمد علی افشار کاظمی


دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیکی ایران در افق 1404 مبتنی بر روش پس نگری

صفحه 125-144

فاطمه ثقفی؛ علیرضا علی احمدی؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ منصوره حورعلی