وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی و روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیر فعالیت­های منابع انسانی بر عملکرد سازمان است. در این راستا، تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی نیز به عنوان متغیر مستقل بر عملکرد سازمانی و همچنین به عنوان متغیر میانجی در رابطه میان فعالیت­های منابع سازمانی و عملکرد سازمان، مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان، کارشناسان و مدیران دانشگاه لرستان هستند که به روش تصادفی ساده اقدام به نمونه­گیری از میان آنها شده است. پرسش‌نامه، ابزار اصلی جمع­آوری داده­ها بوده است. تحلیل داده­ها بیانگر اهمیت فوق­العاده فعالیت‌های منابع انسانی در سازمان است؛ بدین ترتیب که فعالیت­های منابع انسانی بر عملکرد سازمان، تأثیر داشته و بر سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی سازمان نیز تأثیر می­گذارد. بعلاوه، سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی نیز از این قابلیت برخوردارند که بر عملکرد سازمانی تأثیر گذارند؛ ضمن اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی نقش میانجی را نیز در رابطه میان فعالیت­های منابع انسانی و عملکرد سازمانی ایفا می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Practices of Human Resource Management and Organizational Performance: Considering the Role of Social Capital and Psychological Capital

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Amirkhani 1
  • Reza Sepahvand 2
  • Mohsen Aref Nejad 3
چکیده [English]

The purpose of this article is studying the impact of human resource activities on organizational performance. In this regard, the impact of social capital and psychological capital on organizational performance, have been studied; thus one time considered as a independent variables and again considered as mediating variables in the relationship between human resource activities and organizational performance. This is an applied research. The population of research is all of the staff of the university of Lorestan. Random sampling is used. Questionnaire was the main tool for gathering primary data. Data analysis is done based on Structural Equation Modeling. The results show that human resource practices are extremely important in organizations, so that human resource practices with the regression coefficient of 0.84 affect on organizational performance and with the regression coefficient of 0.56 and 0.61 affect on social capital and psychological capital. In addition, social capital and psychological capital with regression coefficient of 0.66 and 0.75 affect on organizational performance. It should be noted that social capital and psychological capital, play the mediating role in the relationship between human resource practices and organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Organizational performance
  • Social capital
  • Psychological capital