طراحی و اجرای سازوکار های نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگ:مطالعه ای درگروه مپنا

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: درسه دهه گذشته مطالعه در حوزه ارزش و اخلاق در سازمان های بزرگ جهانی اهمیت روزافزونی یافته و به یکی از حوزه های استراتژیک سازمانها تبدیل شده است. پیش از آن، ویژگی های مالی عامل مهمی در تعریف موفقیت یک سازمان محسوب می شد ولی در سالهای اخیر، اخلاق و ارزش ها، شاخص های مهمتری برای ماندگاری سازمان ها به شمار میروند.هدف این پژوهش طراحی ساز وکارهائی برای نهادینه سازی ارزش ها درگروه مپنا بود. برای گردآوری وتحلیل داده هاکه بین سالهای1391 و1394 انجام شد، 250 مصاحبه نیمه ساختار یافته و 56 جلسه پانل تشکیل شد.پس از طراحی سازوکارهای نهادینه سازی ارزش ها،از پرسش نامه دلفی جهت کسب نطر 177 خبره در سه دور استفاده شد. یافته های پژوهش شامل 49 سازوکار است که در سه گروه هنجاری، شناختی و تنظیمی طبقه بندی شدند که به مرور زمان و به اقتضای موقعیت از آنها،در بخشهای گروه مپنا استفاده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and creating a value scheme in a holding company: A study on Mapna Group

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Faghihi 1
  • Ariyan Gholipour 1
  • Seyyed Mohammad Moghimi 1
  • Neda Mohammad Esmaili 2
چکیده [English]

Abstract: In the last three decades the study on value and ethics has gained momentum in business and public organizations and become an ongoing subject of management studies. In the past, financial capital was a major factor to delineate a corporation standing ,but, due to the recent worldwide corporate financial infringements, the value and ethical issues rose to one of the most debated topics in management theory and practice. This study aims to design and originate a corporate value scheme in Mapna Group. The research strategy was an action research. Data was collected during 1391 to 1394 by a vast semi-structured interviews, panel studies, and Delphi method. Because of the nature of the study, participants included the Mapna’s HR managers and experts; a number of university professors and doctoral students concerned with the field. Based on the literature, interviews and panel studies the initial value scheme was developed. Then, the scheme containing of three class of normative, cognitive and regulatory mechanism was validated by the consensus of experts who participated in a three round of Delphi questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value scheme
  • implementation
  • mechanism
  • Delphi technique