دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 1-140 
بررسی علل خروج کارکنان دانشی از شرکت های دانش بنیان با رویکرد پویایی شناسی سیستم

صفحه 23-50

حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی؛ خدیجه مصطفایی؛ فاطمه مجیبیان


طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی بنگاه‌های فعال در خوشه‌های صنعتی ایران

صفحه 51-78

سید مجتبی موسوی نقابی؛ محسن نظری؛ طهمورث حسنقلی پور؛ غلامرضا سلیمانی؛ عزت ا... عباسیان