بررسی علل خروج کارکنان دانشی از شرکت های دانش بنیان با رویکرد پویایی شناسی سیستم

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده


چکیده: در سال های اخیر یکی از نگرانی های اصلی شرکت های دانش بنیان، افزایش خروج داوطلبانه نیروی انسانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی آنها می باشد. مهمترین سرمایه شرکت های دانش بنیان، سرمایه های فکری آنها بوده و بقا و موفقیت این شرکت ها در گرو عملکرد کارکنان دانشی آنها می باشد. از این رو ناتوانی در مدیریت صحیح نگهداشت کارکنان دانشی و نخبه، ضمن تحمیل هزینه های سنگین مستقیم و غیر مستقیم، باعث انتقال قابلیت ها به شرکتهای رقیب و نهایتاً از دست رفتن مزیت رقابتی سازمان می گردد. بنابراین، پرداختن به مسئله خروج کارکنان دانشی و اتخاذ بسته های سیاستی مناسب جهت نگهداری کارکنان دانشی به منظور حفظ مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان از ضرورت بالایی برخوردار باشد.در این پژوهش از اطلاعات مربوط به یک شرکت دانش بنیان تولیدکننده نرم افزار در ایران به عنوان نمونه استفاده شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، مسئله خروج کارکنان دانشی از این شرکت در قالب یک مدل پویا ارائه می گردد. سپس رفتار سیستمی مدل ارائه شده در محیط نرم افزار Vensim شبیه سازی می شود و پس از تایید اعتبار مدل، سیاست ها و راهبردهایی برای کنترل و جلوگیری از خروج کارکنان از این شرکت ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of knowledge workers’ turnover from knowledge-based firms: A system dynamics approach

نویسندگان [English]

  • HamidReza Fartook Zadeh 1
  • Meisam Rajabi Nahuji 2
  • Khadijeh Mostafayi 3
  • Fatemeh Mojiban 3
چکیده [English]

In recent years, one of the main concerns of knowledge- based firms is turnover of their knowledge workers. The most important capital and competitive advantage of knowledge-based firms is their intellectual capital and the survival and success of these firms depends on their knowledge workers’ performance. Hence, studying this issue and adopting a policy package for keeping them is much vital to maintain a firm’s competitive advantages. Using an Iranian knowledge-based software manufacturer as a sample, we applied a system dynamics approach, to investigate the turnover of knowledge-workers in this firm. Then, the system behavior of proposed model was simulated in Vensim software environment. The model is composed of seven dynamic hypothesis, namely “career path”, “customers temptation”, “official vertical interaction”, “shock in working”, “perceived injustice”, “damage to brand” and “escape from accepting crisis”. After validating the model, some policies such as “job enrichment", “reorganizing to a conglomorate form of structure”, “adapting working conditions with market standards”, “change evaluation intervals”, “keeping far knowledge workers from customers” and “making long term partnership with knowledge workers” were suggested in order to control and prevent the knowledge workers’ turnover from this company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics Analysis
  • Knowledge Workers
  • Knowledge base firms
  • Simulation