(مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است.)ارزیابی کمی ‌مزیت رقابتی پایدار موسسات بانکی کشور با معرفی معیار مالی CSV

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت MBA ، دانشگاه صنعتی شریف

2 ستادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، خلق ارزش برای مشتریان و سهامداران، هدف اصلی شرکت‌ها می‌باشد. اقتصاد به هم پیوسته جهانی، پارادایم جدیدی در مفهوم ارزش شرکت از منظر سهامداران پدید آورده است. دیگر، دارایی‌های مشهود و نقدینگی، منشاء اولیه و اصلی ارزش بنگاه را تشکیل نمی‌دهند و عواملی همانند دارایی‌های نامشهود و الگوی نوین سازمانی مبتنی بر استراتژی‌مداری و ارزش‌آفرینی است که بیش از پیش مورد توجه می‌گیرد. از طرفی به دنبال پیشرفت فناوری اطلاعات، انتظارات سرمایه‌گذاران از اطلاعات و معیارهای کاراتر  برای ارزیابی و تصمیم‌گیری بالاتر رفته است. به همین جهت معیارهای مالی راهبردی، بهتر می‌تواند منعکس کننده عملکرد مالی سازمان‌ها و مزیت رقابتی پایدار آن‌ها باشد. معیار ارزش خلق‌شده سهامداران، با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر ارزش بازار سهام، میزان سود تقسیم شده و افزایش سرمایه، هم می‌تواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری با بازده مناسب‌تر کمک نموده و هم به مدیران جهت فهم بهتر استراتژی‌های رقابتی کمک می‌نماید. در پژوهش حاضر، مفهوم معرفی شده، در نظام بانکداری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی شش دوره زمانی (1388 لغایت 1393) ارزیابی و رتبه‌بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بیش از 45% مجموع ارزش خلق شده در صنعت، تنها توسط دو بانک با میزان تقریبا یکسان صورت پذیرفته است در حالیکه مقدار متوسط آن در صنعت 7% بوده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative Evaluation of Sustainable Competitive Advantage by Defining CSV

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Aghajani 1
  • Mohammad Amin Ahmadiye 1
  • Arash Khalili Nasr 2
چکیده [English]

To understand why CSV often goes away and how important strategic thinking is, a manager should understand the relationship between competitive advantage, value creation, and business strategy. Every manager knows something about those things individually. Competitive advantage means outperforming competitors along dimensions like cost, technological capability, and acquisition of raw materials or providing superior value to customers. Value creation is the increase in shareholder value, which requires that the company earn more than its cost of capital, but not every manager understands how competitive advantage and shareholder value interact. A sound strategy generates both: for a strategy to win in the marketplace, it must create sustainable advantage; only when a strategy wins in the marketplace, it can generate sustainable shareholder value. In this paper, we will define and analyze shareholder value creation. To help us understand this concept better, we will use Iranian Banks, between 2007 and 2014. To obtain the created shareholder value, we must first define the increase of equity market value, the shareholder value added, the shareholder return, and the required return to equity. We have collected necessary data through Comprehensive Database of All Listed Companies. Results show that 45 percentage of total created shareholder value in banking industry created by only two leading Iranian banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shareholder Value Creation
  • Sustainable Competitive Advantage
  • Strategic management
Erasmus, P. (2008). Value based financial performance measures: An evaluation of relative and incremental information content. Corporate Ownership & Control, 6(1), 66-77.
Froud, J., Haslam, C., Johal, S., & Williams, K. (2000). Shareholder value and financialization: consultancy promises, management moves. Economy and Society, 29(1), 80-110.
Steward, G. (1991). The quest for value: a guide for senior managers. New York.
Kramer, J. K., & Pushner, G. (1997). An Empirical Analysis of Economic Value Added as a Proxy for Market Value Added (Digest Summary). Financial Practice and Education, 7(1), 41-49.
Kramer, J. K., & Peters, J. R. (2001). An Interindustry Analysis of Economic Value Added as a Proxy for Market Value Added. Journal of Applied Finance, 11(1).
Machuga, S. M., Pfeiffer Jr, R. J., & Verma, K. (2002). Economic value added, future accounting earnings, and financial analysts' earnings per share forecasts. Review of Quantitative Finance and Accounting, 18(1), 59-73.
Fernandez, P. (2001). EVA, economic profit and cash value added do not measure shareholder value creation. IESE business School, 72-79.
Worthington, A. C., & West, T. (2004). Australian evidence concerning the information content of economic value-added. Australian Journal of Management, 29(2), 201-223.
Ramana, D. V. (2005). Market value added and economic value added: Some empirical evidences. Paper presented at the 8th Capital Markets Conference, Indian Institute of Capital Markets Paper.
Cheng, J. M.-S., Tsao, S.-M., Tsai, W.-H., & Tu, H. H.-J. (2007). Will eChannel additions increase the financial performance of the firm?—The evidence from Taiwan. Industrial Marketing Management, 36(1), 50-57.
Kyriazis, D., & Anastassis, C. (2007). The validity of the economic value added approach: an empirical application. European Financial Management, 13(1), 71-100.
Griffith, J. M. (2004). The true value of EVA. Journal of applied finance, 14(2).
Fernandez, P. (2001). A definition of shareholder value creation. IESE Business School.
Fu, X. M., Lin, Y. R., & Molyneux, P. (2014). Bank efficiency and shareholder value in Asia Pacific. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 33, 200-222.
Radić, N. (2015). Shareholder value creation in Japanese banking. Journal of Banking & Finance, 52, 199-207.
Hovězáková, I. (2010). The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o in order to raise its economic performance.
Fernandez, P. (2015). A definition of shareholder value creation. Available at SSRN 268129.
Jalaja, K. (2010). Shareholder Value Creation in India-a sectoral analysis.
Lehn, K., & Makhija, A. K. (1996). EVA & MVA as performance measures and signals for strategic change. Strategy & Leadership, 24(3), 34-38.
Giurcă, V. L. (2007). new approaches on shareholders' value of a firm, Faculty of Economy and Business Administration, University of Craiova.