طراحی مدل فناوری عملکرد انسانی در شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد منابع انسانی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه

چکیده

امروزه موضوع بهبود عملکرد، چالش مهم توسعه منابع انسانی است. در پاسخ به این مشکل، فناوری عملکرد انسانی، که به‌عنوان مهندسی عملکرد یا علم بهبود عملکرد انسانی نیز شناخته می‌شود، راهکاری سیستماتیک، برای شناسایی موانع عملکردی فردی و سازمانی و چگونگی مقابله با آن‌ها، ارائه می‌کند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی برای پیاده‌سازی فناوری عملکرد انسانی در شرکت ساپکو انجام شده‌است. این پژوهش از نظر شیوه­ی گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر هدف، توصیفی است. روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته از نوع کیفی- کمّی است. در این راستا، برای انجام تحلیل کیفی از تحلیل تم و برای تحلیل کمی از آزمون­ تی تست استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر را در مرحله اول (کیفی) 7 مصاحبه (حد اشباع) و در مرحله دوم جمع­آوری تعداد 58 پرسشنامه از طریق سرشماری تشکیل می‌دهد. در نهایت، 9 مؤلفه کلیدی برای پیاده‌سازی فناوری عملکرد منابع انسانی در شرکت ساپکو شناسایی شد که به ترتیب عبارت‌اند از: تحلیل ادراک، هم‌راستایی استراتژیک، تحلیل عملکرد، تحلیل مجری عملکرد، انتخاب مداخله، تحلیل امکان‌پذیری، طراحی، توسعه و اجرای مداخلات، مدیریت تغییر و ارزیابی. در نهایت پیشنهاداتی مبنی بر اجرای این مدل به شرکت ساپکو ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for human performance technology: A study in SAPCO

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadi Sabet 1
  • Bi Bi Marjan Fayyazi 2
  • Mohammad Ali Shah Hoseini 3
چکیده [English]

Abstract: The issue of performance improvement, is among the major challenges of human resource development. In response to this problem, human performance technology - which is also known as Performance Engineering or Human Performance Improvement Knowledge presents systematic ways, to identify the barriers to individual and organizational performance and how to deal with them .The present study is an attempt to design a model for implementation of human performance technology in SAPCO. This study is an applied research as to its user, and was carried out through a survey. The qualitative and quantitative data was collected from managers of SAPCO. Qualitative analysis was performed using content analysis and for quantitative analysis t-test and friedman test were used. The qualitative phase included 7 interview (saturation level) and the quantitative phase included 58 participants. The participants were selected through census method. The findings show that nine key elements were explored for implementation of human resource performance technology in SAPCO. These are: perception analysis, strategic consistency, performance analysis, performance implementer analysis, intervention selection, feasibility analysis, designing, development and implementation of interventions, change management, and assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance management
  • human performance technology
  • human resource management
Bernardez, C., & Mariano, L. (2011). Should we have a universal  model for HPT? A practical alternative that works. performance improvement,50, 41-48.
Brinkerhoff, R. (2006). Using evaluation to measure and improve the effectiveness of human performance technology initiatives. J. Pershing, Handbook of human performance technology: Principles Practices· Potential (3rd ed.) (pp. 287-311). San Francisco: Pfeiffer.
Carliner, S. (2014). Human Performance Technology and HRD. New Horizons in Adult Education and Human Resource Development,26, 33-41.
Chyung, S. (2005). Human Performance Technology.Performance Improvement, 44, 23-28.
Kang, S. (2012). Validation of  key stages of the international society for performance improvement human performance technology model. Doctoral dissertation,Department of Instructional Systems Technology ,School of Education Indiana University.
O’Driscoll, T. (2015). Chronicling the emergence of human performance technology.  performance improvement,54, 34-47.
Pemberton, A., Hoskins, J., & Boninti, C. (2011). Minding the gap: Identifying performance issues using the Human Performance Technology model. Services Review, 39(2), 206-222.
Pershing, J. (2006). Human performance technology fundamentals. In J. A. Pershing (Ed.), Handbook of human performance technology: Principles Practices· Potential, 5-34.
Pershing, J., Lee, J., & Cheng, J. (2008). Current status, future trends, and issues in human performance technology, part 2: Models, influential disciplines, and research and development. Performance Improvement,47, 7-15.
Rosenberg, M., Coscarelli, W., & Hutchison, C. (1992). The origins and evolution of the field . In H. Stolovitch & E. Keeps (Eds.), Handbook of human performance technology, 14-31.
Talaq, J., & Ahmed, P. (2004). Why HPT, not TQM?: An examination of the HPT concept. Journal of Management Development, 23(3), 202-218.
Wilmoth, F., Prigmore, C., & Bray , M. (2014). HPT models: an  overview of the mejor models in the field . Performance Improvement,53, 31-42.