دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تیر 1395، صفحه 1-140 
عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مصرف کنندگان جوامع مجازی

صفحه 51-75

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ مهدی حقیقی؛ پدرام بهیار