شناسایی عمده‌ترین سوگیری‌های سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد در دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

بازارهای سرمایه نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا وجوه نقد افرادی که توان استفاده از وجوه خود را ندارند، به کسانی که این توانایی را دارند، هدایت می­کنند. طبیعتا عملکرد خوب این بازارها عامل کلیدی در تامین رشد اقتصادی خواهد بود، لذا اگر بازارهای سرمایه کارآ باشند، توسعه اقتصادی تحقق می­یابد. از سوی دیگر بدلیل تصمیم­گیری غیرمنطقی سرمایه­گذاران در بازار سرمایه خطاهای سیستماتیک رخ داده و همین مساله موجب عدم­کارآیی بازار می­شود. هدف این مقاله، شناسایی عمده­ترین سوگیری­های سرمایه­گذاران در بازار سرمایه با استفاده از روش فراتحلیل1 است. به همین جهت، با بررسی نظام­مندی که در پایگاه­های معتبر داخلی و خارجی (در دوره زمانی 2016-1980) صورت گرفته، در نهایت تعداد 60 مقاله که از روش تحلیل آماری یکسان در مورد سوگیری­های سرمایه­گذاران در بازار سرمایه استفاده کرده بودند با بهر­ه­گیری از نرم­افزار2CMA2 ، عمده­ترین سوگیری­های شناختی و عاطفی سرمایه­گذاران مشخص گردید. سوگیری­های شناختی شامل؛ اعتماد بیش از حد، اتکاء و تعدیل، نمایندگی، خوداسنادی، محافظه­کاری، ابهام­گریزی، حسابداری ذهنی، رویدادهای اخیر، شکل­دهی، اثر وضعی، خودکنترلی، و سوگیری­های عاطفی عبارت از: خوش­بینی، زیان­گریزی و پشیمان­گریزی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the main biases of investors in the capital market of Iran: A meta-analysis study

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Baba jani Mohammadi 1
 • Saeed Mortazavi 2
 • Yaghoub Maharati 3
 • Reza Tehrani 4
2 Department of Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad (FUM)
3 Department of Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad (FUM)
4 Management/Finance, Department of Management, Faculty of Management, Tehran University
چکیده [English]

Capital market plays an important role in the economy, by transferring the cash fellow of people who cannot use their money at capital market. Therefore, a good performance of these markets could be a key factor in economic growth, so economic development will be achieved if capital markets work efficiently. On the other hand, due to irrational decisions of investors in the capital market, systematic errors may occur that causes inefficiencies in the market. This paper is aimed at identifying the main biases investors undertake in the capital market. Searching the major internal and external databases (for a period of 2016-1980), we reviewed 64 articles that have used the same statistical analysis about the biases investors undertake in capital markets. Using the CMA2 software, we found that the most significant cognitive biases are: overconfidence, self-reliance and adjustments, representation, self-attribution, conservatism, uncertainty avoiding, mental accounting, current events, shaping, work status, self-control, and emotional biases are : optimism, loss aversion and regret aversion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Finance
 • Capital Markets
 • Prospect Theory
 • Cognitive Bias
 • Emotional Bias
 • Meta-Analysis
 1. ایزانلو، بلال؛ حبیبی، مجتبی. (1392). کاربرد فراتحلیل در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری: مروری بر مزایا و تنگناها و روش­شناسی، تحقیقات علوم رفتاری، 9(1)، 82-70.
 2. بدری، احمد. کوچکی، احمد. (1392). حجم معاملات و بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تحلیل مالی رفتاری، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5(18)، 24-1.
 3. حقیقت، حمید. بختیاری، مسعود. بهشتی­پور، محمدتقی. (1390). رتبه­بندی عوامل موثر بر میزان دقت پیش­بینی سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 18(65)، 62-41.
 4. دیانتی دیلمی، زهرا. حنیفه­زاده، محمد. (1394). بررسی سطح سواد مالی خانواده­های تهرانی و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(26)، 139-115.
 5. سعیدی، علی. (1386، آذر). مالی رفتاری، بورس، 9-4.
 6. سعیدی، علی. و فرهانیان، سیدمحمد جواد. (1390). مبانی اقتصادی و مالی رفتاری، تهران: شرکت اطلاع­رسانی و خدمات بورس.
 7. صمدی، عباس. سهرابی، روح­الله. خزائی، محمدمعین. (1391). شناسایی سوگیری­های رفتاری تاثیرگذار سهامداران فردی در خرید و فروش سهام در تالار بورس منطقه­ای همدان، فصلنامه مدیریت، 9(28)، 100-85.
 8. عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا؛ محمدزاده، فاطمه. (1385). درآمدی بر روش پژوهش فراتحلیل در تحقیقات آموزشی، مجله حوزه و دانشگاه، 12(49)، 140-121.
 9. فلاح پور، سعید.، عبداللهی، غلامرضا. (1390، بهار و تابستان). شناسایی و وزن­دهی تورش­های رفتاری سرمایه­گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات مالی، 13(31)، 120-99.
 10. قاضی طباطبایی، محمود؛ ودادهیری، ابوعلی. (1389). فراتحلیل در پژوهش­های اجتماعی و رفتاری، تهران: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
 11. قالیباف اصل، حسن. و نادری، معصومه. (1385). بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق. تحقیقات مالی، 8(21). صص 112-97.
 12. قربانی­زاده، وجه­الله؛ حسن نانگیر، سیدطه. (1392). راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم­افزار CMA2، تهران: نشر جامعه شناسان
 13. کباری، مجتبی. (1394). تبیین الگوی رفتار توده­وار در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه منتشر نشده دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 14. مرادزاده، مهدی. علیپور درویش، زهرا. نظری، هماد. (1392). بررسی خطای پیش­بینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(7)، 28-15.
 15. مرادی، جواد. ایزدی، منصوره. (1394). بررسی تاثیر سواد مالی سرمایه­گذاران بر تصمیم سرمایه­گذاری در اوراق بهادار، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، 4(13)، 149-127.
 16. نیکومرام، هاشم.، رهنمای رودپشتی، فریدون.، هیبتی، فرشاد.، یزدانی، شهره. (1391). تاثیر سوگیری شناختی سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13، 81-6.
 17. Antoniou, C., Harris, R. D., & Zhang, R. (2015). Ambiguity aversion and stock market participation: An empirical analysis. Journal of Banking & Finance, 58, 57-70.
 18. Armistead, N. (2014). Comparative analysis of individual investor portfolios based on behavioral finance and efficient market theories. North central University. Pro Quest.
 19. Baker, H. K., & Nofsinger, J. R. (2002). Psychological biases of investors. Financial Services Review, 11(2), 97-116.
 20. Baker, H. K., & Nofsinger, J. R. (Eds.). (2010). Behavioral finance: investors, corporations, and markets (Vol. 6). John Wiley & Sons.
 21. Baker, M., & Wurgler, J. (2011). Behavioral corporate finance: An updated survey (No. w17333). National Bureau of Economic Research.
 22. Baker, M., & Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives 21(2),129–151.
 23. Bashir, T., Azam, N., Butt, A. A., Javed, A., & Tanvir, A. (2013). Are Behavioral Biases Influenced By Demographic Characteristics & Personality Traits? Evidence from Pakistan. European Scientific Journal, 9(29).
 24. Bax, L., Yu, L. M., Ikeda, N., Tsuruta, H., & Moons, K. G. (2006). Development and validation of MIX: comprehensive free software for meta-analysis of causal research data. BMC medical research methodology, 6(1), 1.
 25. Bhamra, H. S., & Uppal, R. (2016). Do Individual Behavioral Biases Affect Financial Markets and the Macroeconomy?.
 26. Bhandari, G. (2005). Incorporating cognitive support in investment DSS.
 27. Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. Journal of political Economy, 992-1026.
 28. Boudaoui, A. (2011). A Study of Behavioral Finance: Background, Theories and Application. Master’s Thesis, Sao Paulo University.
 29. Burtch, D. G. (2013). An Empirical Examination of Factors Influencing Participant Behavior in Crowdfunded Markets (Doctoral dissertation, Temple University Libraries).
 30. Chandra, A., & Sharma, D. (2010). Investment Management by Individual Investors: A Behavioral Approach [dagger]. IUP Journal of Behavioral Finance, 7(1/2), 7.
 31. Chang, C. Y. (2012). Order imbalance and daily momentum investing: evidence from Taiwan. Financial Review, 47(4), 697-718.
 32. Chang, C. C., Chao, C. H., & Yeh, J. H. (2016). The role of buy-side anchoring bias: Evidence from the real estate market. Pacific-Basin Finance Journal, 38, 34-58.
 33. Chang, C. H., & Lin, S. J. (2015). The effects of national culture and behavioral pitfalls on investors' decision-making: Herding behavior in international stock markets. International Review of Economics & Finance, 37, 380-392.
 34. Chen, J. Y. S., Basu, S., Byzalov, D., & Naveen, L. (2013). Implications of Sticky Cost Behavior for Earnings Surprise and Market Reaction. Temple University Libraries.
 35. Choe, H., & Eom, Y. (2009). The disposition effect and investment performance in the futures market. Journal of Futures Markets, 29(6), 496-522.
 36. Choi, S. (2012). Essays on Behavioral Finance. University of California, Irvine.
 37. Cooper, T., & Faseruk, A. (2011). Strategic Risk, Risk Perception and Risk Behaviour: Meta-Analysis. Journal of Financial Management and Analysis, 24(2), 20-29.
 38. Cunningham, L. A. (2001). Behavioral  Finance and Investor Governance. Master’s Thesis, Boston University.
 39. Dalton, D. R., Daily, C. M., Johnson, J. L., & Ellstrand, A. E. (1999). Number of directors and financial performance: A meta-analysis. Academy of Management journal, 42(6), 674-686.
 40. Damodaran, A. (2012). Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset (Vol. 666). John Wiley & Sons.
 41. Das, A. (2012). Estimating the loss from the disposition effect: A simulation study. Journal of Behavioral Finance, 13(1), 1-10.
 42. Devlin, A. (2014). The Effect of Behavioral Biases on Supply Chain Decisions.
 43. Droms, C. M. (2009). An Investigation into Consumers' Repeated Attempts at Behavior Change. Theses and Dissertations.
 44. Durand, R., Newby, R., Tant, K., & Trepongkaruna, S. (2013). Overconfidence, overreaction and personality. Review of Behavioral Finance, 5(2), 104-133.
 45. Duran, A. (2006). Overreaction behavior and optimization techniques in mathematical finance (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh).
 46. Dyachenko, T. L. (2014). Bayesian Analysis for Studying Consumer Behavior (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
 47. Eakins, G., & Mishkin, S. (2012). Financial markets and institutions. Boston: Prentice Hall.
 48. Ebert, S. (2015). On skewed risks in economic models and experiments. Journal of Economic Behavior & Organization, 112, 85-97.
 49. Franke, G. R. (2001). Applications of meta-analysis for marketing and public policy: A review. Journal of Public Policy & Marketing, 20(2), 186-200.
 50. Freimark, M. (2012). The role of organizational citizenship behavior and organizational justice on intention to cyberloaf through a general deterrence theory lens. Southern Illinois University at Carbondale.
 51. Frydman, C., & Camerer, C. F. (2016). The Psychology and Neuroscience of Financial Decision Making. Trends in Cognitive Sciences, 20(9), 661-675.
 52. Fernandes. J. L. B. (2007). Risk Taking in Financial Markets: a Behavioral Perspective. Unpublished PHD, University Carlos Madrid.
 53. Finke, M. (2011). Behavioral Determinants of Household Financial Choice: Three Essays. Unpublished PHD, University Missouri.
 54. Geyskens, I., Krishnan, R., Steenkamp, J. B. E., & Cunha, P. V. (2009). A review and evaluation of meta-analysis practices in management research. Journal of Management.
 55. Gooty, J. (2007). Development and test of a model linking emotions and work behaviors. ProQuest
 56. Goto, S. (2007). The bounds of classical risk management and the importance of a behavioral approach. Risk Management and Insurance Review, 10(2), 267-282.
 57. Hao, Y., Chu, H. H., Ho, K. Y., & Ko, K. C. (2016). The 52-week high and momentum in the Taiwan stock market: Anchoring or recency biases?. International Review of Economics & Finance, 43, 121-138.
 58. Hira, T. K. (2016). Financial Sustainability and Personal Finance Education. In Handbook of Consumer Finance Research (pp. 357-366). Springer International Publishing.
 59. Hoitash, R., & Krishnan, M. M. (2008). Herding, momentum and investor over-reaction. Review of Quantitative Finance and Accounting, 30(1), 25-47.
 60. Hon, T. Y. (2013). The Investment Behaviour of Small Investors in Stock Market: A Survey in Hong Kong. International Journal of Financial Management, 3(3), 8.
 61. Hongxia, D. (2005). Social process of environmental risk perception, preferences of risk management and public participation in decision making: a cross-cultural study between the United States and China (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
 62. Howard, J. A. (2012). Behavioral Finance: Contributions of Cognitive Psychology and Neuroscience to Decision Making. Journal of Organizational Psychology, 12(2), 52-70.
 63. Hunter, J. E.,  & Schmidt, F. L. (2004). Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings. Sage publications.
 64. Johnsson, M. (2002). Behavioral Finance. Master’s Thesis, Lund University.
 65. Jung, H. W. (2012). Essays on Financial Structure, Managerial Compensation and the Product Market. ProQuest.
 66. Johnson, J., & Tellis, G. J. (2005). Blowing bubbles: Heuristics and biases in the run-up of stock prices. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(4), 486-503.
 67. Jones, B. (2012). Invited Editorial Comment: Behavioral Finance 2.0. The Journal of Portfolio Management, 38(4), 1-2.
 68. Jones, D. L. (2000). A determination of interpersonal interaction expectations in international buyer-seller relationships.
 69. Kable, A. K., Pich, J., & Maslin-Prothero, S. E. (2012). A structured approach to documenting a search strategy for publication: A 12 step guideline for authors. Nurse education today, 32(8), 878-886.
 70. Kabiawu, O. (2014). Three essays in behavioral finance (Doctoral dissertation, RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE).
 71. Kalaycı, K. (2015). Price complexity and buyer confusion in markets. Journal of Economic Behavior & Organization, 111, 154-168.
 72. Kalra Sahi, S., & Pratap Arora, A. (2012). Individual investor biases: a segmentation analysis. Qualitative Research in Financial Markets, 4(1), 6-25.
 73. Kannadhasan, M., Aramvalarthan, S., & Kumar, B. P. (2014). Relationship among cognitive biases, risk perceptions and individual’s decision to start a venture. Decision, 41(1), 87-98.
 74. Keevil, A. A. (2014). Behavioral Stakeholder Theory. University of Virginia.
 75. Keller, M. R. (2014). Effective global virtual teams: The impact of culture, communication, and trust (Doctoral dissertation, University of Maryland University College).
 76. Kehiaian, S. E. (2012). Factors and behaviors that Influence Financial Literacy in U.S. Master’s Thesis, Nova Southeastern University.
 77. Kim, K. A., & Nofsinger, J. R. (2007). The behavior of Japanese individual investors during bull and bear markets. The Journal of Behavioral Finance, 8(3), 138-153.
 78. Kirca, A. H., Hult, G. T. M., Deligonul, S., Perryy, M. Z., & Cavusgil, S. T. (2012). A multilevel examination of the drivers of firm multinationality a meta-analysis. Journal of Management, 38(2), 502-530.
 79. Kirchler, E., Maciejovsky, B., & Weber, M. (2005). Framing effects, selective information, and market behavior: An experimental analysis. The Journal of Behavioral Finance, 6(2), 90-100.
 80. Kremer, M., Lee, J., Robinson, J., & Rostapshova, O. (2013). Behavioral biases and firm behavior: Evidence from Kenyan retail shops. The American Economic Review, 103(3), 362-368.
 81. Krishnan, R., & Beena, F. (2009). Measurement of conformity to behavior finance concepts and association with individual personality. IUP Journal of Behavioral Finance, 6(3/4), 25.
 82. Kirtane, A. J., Gupta, A., Iyengar, S., Moses, J. W., Leon, M. B., Applegate, R., ... & Park, S. J. (2009). Safety and efficacy of drug-eluting and bare metal stents comprehensive meta-analysis of randomized trials and observational studies. Circulation, 119(25), 3198-3206.
 83. Kudryavtsev, A., Cohen, G., & Hon-Snir, S. (2013). 'Rational'or'Intuitive': Are Behavioral Biases Correlated Across Stock Market Investors?. Contemporary Economics, 7(2), 31-53.
 84. Kumar, A., & Lim, S. S. (2008). How do decision frames influence the stock investment choices of individual investors?. Management science, 54(6), 1052-1064.
 85. Kuo, M. H., & Chen, S. K. (2012). Prospect theory and disposition patterns: evidence from Taiwan investors. Studies in Economics and Finance, 29(1), 43-51.
 86. Lai, S., & Teo, M. (2008). Home-biased analysts in emerging markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(03), 685-716.
 87. Laing, G. K. (2010). Impact of cognitive biases on decision making by financial planners: Sunk cost, framing and problem space. International Journal of Economics and Finance, 2(1), p11.
 88. Landis, R. S. (2013). Successfully combining meta-analysis and structural equation modeling: Recommendations and strategies. Journal of Business and Psychology, 28(3), 251-261.
 89. Legoux, R., Leger, P. M., Robert, J., & Boyer, M. (2014). Confirmation Biases in the Financial Analysis of IT investments. Journal of the Association for Information Systems, 15(1), 1-31.
 90. Liang, T. (2013). Overconfidence and endogenous information acquisition. China Finance Review International, 3(1), 5-25.
 91. Lin, H. W. (2011). Elucidating rational investment decisions and behavioral biases: Evidence from the Taiwanese stock market. African Journal of Business Management, 5(5), 1630-1641.
 92. Lin, H. W. (2012). How Herding Bias could be derived from Individual Investor Types and Risk Tolerance. World Academy of Science, Engineering and Technology, 66, 831-836.
 93. Lin, M. C. (2005). Returns and investor behavior in Taiwan: does overconfidence explain this relationship? Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 8(03), 405-446.
 94. Liu, F. (2014). Professional Financial Advice, Self-Control and Saving Behavior (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
 95. Lo, A. W. (2005). Reconciling efficient markets with behavioral finance: the adaptive markets hypothesis. Journal of Investment Consulting, 7(2), 21-44.
 96. Lovric, M., Kaymak, U., & Spronk, J. (2008). A conceptual model of investor behavior. RSM Erasmus University.
 97. Lovric, M. (2011). Behavioral Finance and Agent-Based Artificial Markets. Unpublished PHD, University Rotterdam.
 98. Lu, Y. C., Fang, H., & Nieh, C. C. (2012). The price impact of foreign institutional herding on large-size stocks in the Taiwan stock market. Review of Quantitative Finance and Accounting, 39(2), 189-208.
 99. Mackey, J. D., Frieder, R. E., Brees, J. R., & Martinko, M. J. (2015). Abusive Supervision A Meta-Analysis and Empirical Review. Journal of Management, 0149206315573997.
 100. MacLean, L. C., Zhao, Y., & Ziemba, W. T. (2013). Currency returns, market regimes and behavioral biases. Annals of Finance, 9(2), 249-269.
 101. Massa, M., & Simonov, A. (2005). Behavioral biases and investment. Review of Finance, 9(4), 483-507.
 102. Martin, R., Guillaume, Y., Thomas, G., Lee, A., & Epitropaki, O. (2015). Leader–Member Exchange (LMX) and Performance: A Meta‐Analytic Review. Personnel Psychology.
 103. Norris, M., & Ortega, L. (2006). SYNTHESIZING RESEARCH ON LANGUAGE LEARNING AND TEACHING. John.
 104. Oswald, F. L., & Plonsky, L. (2010). Meta-analysis in second language research: Choices and challenges. Annual Review of Applied Linguistics, 30, 85-110.
 105. Otto, P. E. (2007). Cognitive finance: Behavioural strategies of spending, saving, and investing (Doctoral dissertation, University of London).
 106. Page, L., Savage, D. A., & Torgler, B. (2014). Variation in risk seeking behaviour following large losses: A natural experiment. European Economic Review, 71, 121-131.
 107. Peters, J. L., Sutton, A. J., Jones, D. R., Abrams, K. R., & Rushton, L. (2006). Comparison of two methods to detect publication bias in meta-analysis. Jama, 295(6), 676-680.
 108. Peterson, P. P., Fabozzi, F. J., & Habegger, W. D. (2004). Financial management and analysis Workbook. John Wiley & Sons.
 109. Pompian, M. M. (2012). Behavioral finance and wealth management. How to Build Optimal Portfolios That Account for Investor Biases, New Jersey.
 110. Rajagopalan, P., & Gurusamy, S. (2015). Behavioural Biases and Perception of Retail Investors in Stock Market-An Empirical Approach. Sumedha Journal of Management, 4(1), 113-140.
 111. Roberson, Q. M., Bell, B., & Porter, S. C. (2008). The language of bias: A linguistic approach to understanding intergroup relations. Research on Managing Groups and Teams, 11(1), 267-294.
 112. Roopadarshini, S. (2014). A Study on Implication of Behavioral Finance towards Investment Decision Making on Stock Market. Asia Pacific Journal of Management & Entrepreneurship Research, 3(1), 202.
 113. Saenyasiri, E. (2008). Essays on Analyst Behavior (Doctoral dissertation, City University of New York).
 114. Seo, K. (2012). The Impact of Managerial Overconfidence on the Relationship Between Equity-based Compensation and Strategic Risk-taking in the US Restaurant Industry (Doctoral dissertation, Pennsylvania State University).
 115. Shefrin, H. (2007, June). Behavioral finance: biases, mean-variance returns, and risk premiums. In CFA Institute Conference Proceedings Quarterly (Vol. 24, No. 2, pp. 4-12). CFA Institute.
 116. Shiller, R. J. (1999). Human behavior and the efficiency of the financial system. Handbook of macroeconomics, 1, 1305-1340.
 117. Shiller, R. J. (2015). Irrational exuberance. Princeton University Press.
 118. Suresh, A. (2013). Understanding Behavioral Finance Through Biases And Traits Of Trader Vis-À-Vis Investor. Journal of Finance, Accounting and Management, 4(2), 11-25.
 119. Tauni, M. Z., Fang, H. X., & Iqbal, A. (2017). The role of financial advice and word-of-mouth communication on the association between investor personality and stock trading behavior: Evidence from Chinese stock market. Personality and Individual Differences, 108, 55-65.
 120. Tekçe, B., & Yılmaz, N. (2015). Are individual stock investors overconfident? Evidence from an emerging market. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 5, 35-45.
 121. Thaler, R. H. (2015). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. WW Norton & Company.
 122. Tihanyi, L., Griffith, D. A., & Russell, C. J. (2005). The effect of cultural distance on entry mode choice, international diversification, and MNE performance: A meta-analysis. Journal of International Business Studies, 36(3), 270-283.
 123. Toma, F. M. (2015). Behavioral Biases of the Investment Decisions of Romanian Investorson the Bucharest Stock Exchange. Procedia Economics and Finance, 32, 200-207.
 124. Tourani‐Rad, A., & Kirkby, S. (2005). Investigation of investors' overconfidence, familiarity and socialization. Accounting & Finance, 45(2), 283-300.
 125. Vaidyan. J, K. V. (2008). Factors that enhance customer trust in e-commerce Web sites: An examination of e-commerce success metrics using Internet audience rating. ProQuest.
 126. Van Rooij, M. C. J. (2008). Financial Literacy, Retirement Provisions, and Household Portfolio Behavior, The Netherlands (Doctoral dissertation, Dissertation, Utrecht University. World Wide Web: http://www. dnb. nl/en/binaries/PhDThesispercent20Maartenpercent20 vanpercent20Rooij_tcm47-211413. pdf (accessed July 28, 2011)).
 127. Villegas, M., & McGivern, M. H. (2015). Codes of Ethics, Ethical Behavior, and Organizational Culture from the Managerial Approach: A Case Study in the Colombian Banking Industry. International Journal of Strategic Information Technology and Applications (IJSITA), 6(1), 42-56.
 128. Wakai, K. (2002). Linking behavioral economics, axiomatic decision theory and general equilibrium theory.
 129. Wang, X. (2014). Bounded Multiattribute Utility in Behavior Decision Research: Theory, Estimation and Experimental Tests. University of Cincinnati.
 130. Wright, C. C. A. (2007). Market Efficiency and Market Anomalies: Three Essays Investigating the Opinions and Behavior of Finance Professors both as Researchers and Investors.
 131. Yalcin, K. C., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2016). Developing an instrument for measuring the effects of heuristics on investment decisions. Kybernetes, 45(7), 1052-1071.
 132. Zhang, Q. (2013). Study on the Impact of Incentive Mechanisms and Internal Control Systems on Risk Management in Commercial Banks. iBusiness, 5(03), 154.