دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تیر 1396، صفحه 1-170 
آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

صفحه 1-20

صمد بارانی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی