فرامطالعه ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پژوهش های بازاریابی: روند ها و سازه های مرتبط

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

چکیده

کسب و کار ها امروزه تحت فشار ذینفعان مختلف می باشند تا به صورت مسئولانه در قبال جامعه کار کنند و مسئولیت اجتماعی خود را رعایت کنند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها از دهه 50 در ادبیات مدیریت مفهوم سازی و استفاده شده است. پژوهش های قابل توجهی تاریخچه وتکامل این مفهوم دردهه های اخیر مرور کرده اند، ولی پژوهشی که به طورخاص تاریخچه وتکامل این مفهوم رادر حوزه بازاریابی بررسی نماید وجود ندارد. لذا در این پژوهش با فرا مطالعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بازاریابی تلاش می شود با استفاده از فراوانی حوزه های مختلف این مفهوم، روند ها و سازه های مرتبط با آن را شناسایی کنیم تا تصویری جامع از آن برای استفاده پژوهشگران ارائه گردد. برای این منظور 351 مقاله بین المللی که بین سالهای 1974 تا 2015 با موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در مجلات معتبر به چاپ رسیده اند استفاده شد. این مقالات کد گذاری و تحلیل شدند. در تحلیل از آنتروپی شانون نیز استفاده شد. یافته های این پژوهش شامل نمودارها و جداولی است که نشان دهنده روند زمانی و فراوانی جنبه های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها و پیامدها و پیش آمد های آن در بازاریابی می باشد. نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بازاریابی به سرعت در بین پژوهشگران رشد و اهمیت پیدا کرده و تفاوت های قابل توجه ای در مطالعات این مفهوم در رشته بازاریابی با مدیریت و سایر حوزه های کسب و کار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Study of Corporate Social Responsibility in marketing researches: Trends and Related constructs

نویسندگان [English]

  • mohamadHadi bagheri 1
  • mohamadali abdolvand 2
  • Seyed Jamaladin Tabibi 3
  • behnaz khidayari 4
1 marketing management, Department of marketing management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of marketing management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Health care management, Science and Research Branch, Islamic Azad University
4 Department of marketing management, Islamic Azad University Firoozkooh Branch, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Businesses need to work responsibly towards the community because they are under increasing pressure from multiple stakeholders to be socially responsible. Corporate social responsibility has been conceptualized since the 1950s in the management literature. Despite the evolution and history of this concept has been the object of many researches, there is no specific study which overview it from the marketing perspective. So this research is a meta-study of this concept in marketing context to identify the trends and related constructs of it to provide a comprehensive picture of it for use by researchers. To do so, 351 articles published between 1974 and 2015 in the best scientific marketing journals are collected. These were used for coding and final analysis. The data were also analyzed by the Shannon entropy method. Findings of this article are used for conducting the longitudinal analysis of the various trends over the time span and identify and prioritize the antecedents and consequences of this concept in marketing. The results indicate that this concept in marketing is rapidly gaining importance among researchers and there are significant differences in the study of this concept in marketing with management and other business areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Marketing
  • Related Constructs
  • Trends