دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، مهر 1396، صفحه 1-280 
سازمان مانا: کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در طراحی ساختار سازمانی

صفحه 1-20

زینب رضایی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل با عرض؛ محمود دهقان نیری


تدوین چارچوبی برای تاب‏ آوری معیشت عشایر کوچنده (مورد مطالعه: ایل قشقایی)

صفحه 51-73

محمود ضیایی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمود جمعه پور؛ فاطمه شکاری


چارچوب به‌کارگیری رویکرد داده‌کاوی در حوزه مدیریت منابع انسانی

صفحه 21-50

نسترن حاجی حیدری؛ سید حسین خبیری؛ مجتبی تلافی داریانی


فرامطالعه ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پژوهش های بازاریابی: روند ها و سازه های مرتبط

صفحه 111-138

محمدهادی باقری؛ محمدعلی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری