چارچوبی برای راهبرد نظام مند نوآوری: مطالعه موردی بخش گیاهان داروئی ومعطر در ایران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای سیاستگذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

نظام نوآوری متشکل از مجموعه­ای از بازیگران و نهادهایی است که برای تحقق کارکردهایی مشخص فعالیت می­کنند. ساختارها و کارکردها دارای اثر متقابل بر یکدیگر هستند و در یک تحلیل نظام­مند و جامع از نظام نوآوری نمی­توان این دو را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد. ساختارهای مناسب، کارکردها را شکل می­دهند و کارکردها نیز می­توانند به تدریج شکل­دهنده ساختارها در نظام نوآوری باشند. علاوه بر این نظام نوآوری همواره با مجموعه­ای از چالش­ها و شکست­های محتمل روبروست. این شکست­ها می­توانند در سه دسته کلی شکست­ ساختاری، شکست بازار و شکست گذار تقسیم­بندی شوند. در این مقاله، سعی شده تا تحلیلی جامع و نظام­مند از نظام نوآوری در بخش گیاهان دارویی و معطر کشور ایران با استفاده از این چارچوب مفهومی سه سطحی ارائه شود. روش مورد استفاده در این پژوهش موردکاوی است که برای جمع­آوری داده­ها از طیف متنوعی از روش ها مانند مصاحبه، مشاهده میدانی، مشاهده مشارکتی و اسناد بالادستی استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که این بخش با شکست­های سیستمی متعددی روبروست که امکان تحقق کارکردهای مطلوب و موردنظر نظام نوآوری را از آن سلب کرده است. در پایان برخی رهنمودهای سیاستی برای رفع این مساله، معرفی شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A framework for systemic innovation strategy, case study: sectorial innovation system of medicinal and aromatic plants (MAPs) in Iran

نویسندگان [English]

  • Bahman Haji pour 1
  • Hossein Khassaf Mofrad 2
  • Sayyed Mahmoud Hosseini Kashkouiye 1
  • Gholamhosein Khorshidi 1
1 e
چکیده [English]

Innovation systems consist of a set of players and institutions that work to obtain specific functions. Structures and functions have interactive effects on each other and it is not possible to separately study them in a systemic and comprehensive manner. Structures, will shape functions and functions condition structures accordingly. Furthermore, innovation systems are frequently, facing possible challenges and failures. These failures could be classified into three general categories; Structural failures, Market failure and System transition failure. The purpose of this study is to present a comprehensive and systemic analysis on Iran’s sectoral innovation of  medicinal and aromatic plants (MAP) system. We used a three-folded functional- structural-transitional conceptual framework to analyze MAP innovation system . In this case study research we collected data from different sources including public and archival data, interviews, direct research and participant observation. Results show that the Iran’s medicinal and aromatic plants sector has multiple structural failures that is unable to shape the desired functions expected from an innovation system. We present, some policy recommendations to overcome the  sector challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic innovation strategy
  • innovation system
  • functional-structural-transitional analysis
  • medicinal and aromatic plants (MAPs) sector

منابع

خصاف‌مفرد، ‌حسین، دانائی‌فرد، ‌حسن (1394)، کارویژه های مطلوب واسطه های نوآوری در ارتقاء ظرفیت نوآورانه شرکت های دانش بنیان، فصلنامه سیاست علم و فناوری 26 (7) 1-22.
مشرق (1394)، مقایسه قیمت بنزین، برق و گاز ایران با آمریکا و ترکیه Available online at http://yon.ir/Svuml.
مظفریان، ولی الله (1392)،  شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران: فرهنگ معاصر، تهران.
Arnold, Erik; Bell, Martin: Some new ideas about research for development. In : Partnerships at the leading edge: a Danish vision for knowledge, research and development, pp. 279–319.
Bergek, Anna; Jacobsson, Staffan; Carlsson, Bo; Lindmark, Sven; Rickne, Annika (2008): Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. In Research policy 37 (3), pp. 407–429. DOI: 10.1016/j.respol.2007.12.003.
Carlsson, Bo; Jacobsson, Staffan; Holmén, Magnus; Rickne, Annika (2002): Innovation Systems: Analytical And Methodological Issues. In Research policy 31. DOI: 10.1016/S0048-7333(01)00138-X.
Creswell, John W. (2014): Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th edition, international student edition. Los Angeles, Calif.: SAGE.
Dalziel, Margaret (Ed.) (2010): Why do innovaton intermediaries exist? DRUID, summer conference 2010 "opening up innovation: strategy, organization and technology". Imperial college london business school, 16-18 June.
Edquist, Charles: Innovation Systems and Innovation Policy: the state of the art. In : DRUID's Nelson-Winter Conference.
Håkansson, Håkan; Ford, David (2002): How Should Companies Interact in Business Networks? In Journal of Business Research 55. DOI: 10.1016/S0148-2963(00)00148-X.
Hall, Andy; Janssen, Wilhelmus Gerardus; Eija, Pehu; Riikka, Rajalahti; (None) (2006): Enhancing agricultural innovation: How to go beyond the strengthening of research systems. Washington: World bank.
Hekkert, M. P.; Suurs, R.A.A.; Negro, S. O.; Kuhlmann, S.; Smits, R.E.H.M. (2007): Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. In Technological Forecasting and Social Change 74 (4), pp. 413–432. DOI: 10.1016/j.techfore.2006.03.002.
Howells, J. (2006): Intermediation and the role of intermediaries in innovation. In Research policy 35 (5), pp. 715–728.
http://www.mpnet.ir: Introduction of National network of research and technology in medicinal plants. Available online at http://yon.ir/gLBxb {In Persian}.
Iranian Medicinal Plants Society (2018): Iranian Medicinal Plants Society. Tehran {In Persian}.
Jacobsson, Staffan; Johnson, Anna (2000): The diffusion of renewable energy technology: an analytical framework and key issues for research. In Energy Policy 28 (9), pp. 625–640. DOI: 10.1016/S0301-4215(00)00041-0.
Klein Woolthuis, Rosalinde J.A.; Lankhuizen, Maureen; Gilsing, Victor (2005): A system failure framework for innovation policy design. In Technovation 25. DOI: 10.1016/j.technovation.2003.11.002.
Klerkx, Laurens; Leeuwis, Cees (2008): Matching demand and supply in the agricultural knowledge infrastructure: Experiences with innovation intermediaries. In Food Policy 33 (3), pp. 260–276. DOI: 10.1016/j.foodpol.2007.10.001.
Klerkx, Laurens; van Mierlo, Barbara; Leeuwis, C. (2012): Evolution of systems approaches to agricultural innovation: Concepts, analysis and interventions. In Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic. DOI: 10.1007/978-94-007-4503-2_20.
Lamprinopoulou, Chrysa; Renwick, Alan; Klerkx, Laurens; Hermans, Frans; Roep, Dirk (2014): Application of an integrated systemic framework for analysing agricultural innovation systems and informing innovation policies: Comparing the Dutch and Scottish agrifood sectors. In Agricultural Systems 129, pp. 40–54. DOI: 10.1016/j.agsy.2014.05.001.
Miles, Matthew B.; Huberman, Michael A. (1994): Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook: SAGE Publications. Available online at https://books.google.com/books?id=U4lU_-wJ5QEC.
National committee for developing science and technology of medicinal plants and traditional medicine (CHTM) (2013): National document of medicinal plant and traditional medicine of Iran. Vice-presidency for science and technology {In Persian}.
Smits, Ruud; Kuhlmann, Stefan (2004): The rise of systemic instruments in innovation policy. Int J Foresight Innov Policy 1:4-32. In International Journal of Foresight and Innovation Policy 1. DOI: 10.1504/IJFIP.2004.004621.
van Mierlo, Barbara; Leeuwis, Cees; Smits, Ruud; Woolthuis, Rosalinde Klein (2010): Learning towards system innovation: Evaluating a systemic instrument. In Technological Forecasting and Social Change 77 (2), pp. 318–334. DOI: 10.1016/j.techfore.2009.08.004.
Weber, Matthias; Rohracher, Harald (2012): Legitimizing research, technology and innovation policies for transformative change: Combining insights from innovation systems and multi-level perspective in a comprehensive ‘failures’ framework. In Research policy 41. DOI: 10.1016/j.respol.2011.10.015.
Wieczorek, Anna J.; Hekkert, Marko P. (2012): Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. In Science and Public Policy 39 (1), pp. 74–87. DOI: 10.1093/scipol/scr008.