دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 1-120 
1. چارچوبی برای راهبرد نظام مند نوآوری: مطالعه موردی بخش گیاهان داروئی ومعطر در ایران

صفحه 1-20

بهمن حاجی‌ پور؛ حسین خصاف مفرد؛ سید محمود حسینی کشکوئیه؛ غلامحسین خورشیدی


2. طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در محیط چند فرهنگی

صفحه 21-40

وحید صداقت آهنگری حسین زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسد الله کرد نائیج؛ منصوره لولاآور


4. آینده پژوهی حکمرانی خوب در ایران: با رویکرد سناریونویسی

صفحه 61-80

منا آهنی؛ مرتضی موسی خانی؛ محمدعلی افشارکاظمی