رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد مالی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 مدیریت دولتی،علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب،بناب،ایران

2 دانشگاه آزاد واحد بناب

چکیده

سازمان های امروزین استفاده از ظرفیت  فراموشی سازمانی هدفمند را ابزاری برای بهبود عملکرد مالی خود مورد نظر قرار داده اند. هدف این پژوهش مطالعه رابطه فراموشی سازمانی هدفمند وعملکرد مالی با تاکید بر نقش  میانجی چابکی سازمانی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زیر مجموعه اداره کل امور مالیاتی  استان آذربایجان غربی می باشد، که تعداد این افراد 845 نفر بوده، که از این تعداد با روش کوکران،  278 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شد. از آزمون های کولموگروف اسمیرنف، برای یافتن نرمال بودن توزیع متغیرها و ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری در تحلیل آماری استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی و چابکی سازمانی و عملکرد مالی رابطه مثبتی وجود دارد. به بیانی دیگر چابکی سازمانی به عنوان متغیر میانجی نقش موثری بر رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد مالی سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Effective Organizational Lost on Financial Performance with Emphasis on Mediating Organizational Agility (Case Study: General Tax Administration of West Azarbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • salar amini 1
  • Gholamreza Rahimi 2
1 Governmental Administration, Humanities, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran
2 Azad University of Bonab branc
چکیده [English]

Organizations tend to consider the use of intentional organizational forgetting capacity as a tool to improve their financial performance. This paper aims to study the relationship of intentional organizational forgetting and financial performance with a focus on mediating role of organizational agility. The statistical population of this sample survey descriptive research consists of 845 employees of the Tax Administration offices in West Azarbayjan Province from which a sample of 278 employees were selected using Cochrane method. We distributed a standard questionnaire for collecting data and two software of SPSS and LISREL for data analysis. We also used  the Pearson correlation coefficient  and structural equation  in statistical analysis. Findings show that there are positive relationships between intentional organizational forgetting and organizational agility and organizational agility (0.92) on financial performance as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purposeful forgetting
  • financial performance
  • organizational agility
اخوان ،پیمان، باقر زاده نیری، مهدی، شادپور، پژمان.(1390) »تحلیل فرآیند فراموشی فعال دانش های کهنه و قدیمی: مطالعه موردی بیمارستان شهید هاشمی نژاد، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)،سال شانزدهم، شماره (9 )، پیاپی (18 )صفحه4.
انواری رستمی، علی اصغر و حسینی، سید حمید، (1384) .بررسی تحلیلی الگو و مدل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور.دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت فراگیر و تجارت جهانی.
بنی مهد ،بهمن؛ طالب نیا، قدرت اله، حسین، ازوجی،(1388) بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی وعملکرد مالی؛ پژوهش های حسابداری مالی وحسابرسی(پژوهشنامه حسابداری مالی وحسابرسی): پاییز 1388, دوره1, شماره3; از صفحه 149 تا صفحه 174.
حیدری،مرضیه؛سیادت، سیدعلی؛ هویدا،رضا؛ شاهین، آرش؛(1393)"رابطه‌ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان" مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی"دوره 5، شماره 17، بهار ، صفحه 21-38.
رجبی، روح‌الله؛ گنجی، عزیز الله(1389)بررسی رابطه بین نظام راهبری وعملکرد مالی شرکت، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی(4 )تابستان 1389.
رضایی دولت آبادی،حسین؛خزائی پول،کیالاشکی، جعفر؛ آمانی، مجتبی؛ وریچ کاظمی، رضا؛ (1392) "طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار بحرانی با رویکرد پدافند غیر عامل"دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت  بهران، ،شماره سوم ،بهار تابستان.
صلواتی،عادل؛باغبانیان،مصطفی؛زندی،رزان ؛ (1392) مطالعات مدیریت بهبود و تحول: زمستان 1392 - شماره 72.
عزیزی اصل،شمس اله؛مرزوقی،رحمت اله؛جهانی،جعفر؛(1394)بررسی رابطه بین توانمند سازی روان ‌شناختی منابع انسانی وچابکی سازمانی در دانشگاه شیراز؛پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی؛ مقاله 5، دوره 1، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 107-127
فتحیان، محمد؛ اخوان، پیمان؛ چراغعلی، سمیه؛(1393) بررسی تأثیر به‌کارگیری مدیریت دانش برعملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن، مقاله 14، دوره 1-30، شماره 1.2، تابستان و پاییز 1393، صفحه 139-147
قیاسی،رضا؛ یاوری، امیرحسین؛ آهی، پرویز؛  قنبری، حبیب؛ (1394) تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین)فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش در علوم انتظامی ، سال سوم ، شماره چهارم ، زمستان.
کردستانی ،غلامرضا ؛ عباسی، عبدالاحد؛ (1393) بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی وتأمین مالی، سال دوم ، شماره سوم ؛ شماره پیاپی ششم، پاییز.صص81-92.
مشبکی، اصغر؛ ربیعه، مسعود؛ (1388). فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک): اکسیر رقابت‌پذیری درسازمان، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 13، شماره 4، 218-194.
مشبکی اصفهانی، اصغر؛ عندلیب اردکانی، نادر؛ عندلیب اردکانی، داوود؛ (1390) بررسی تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند: رویکردی نوین در مدیریت دانش (مطالعه موردی) مدیریت سلامت :تابستان 1390, دوره14, شماره44; از صفحه 41 تا صفحه 54.
فراهانی، مجید؛ صابری، علی؛ حیدری، محمد؛ جاوید، مجید؛ (1394). بیین رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2 (8)، 44-35.
نیک پور، امین؛سلاجقه، سنجر؛(1389) بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان؛ پژوهشهای مدیریت سال سوم، شماره هفتم، بهار 1389؛ صفحه169-184.
 
 
 
Bottani, Eleonora.(2009).A fuzzy QFD approach to achieve agility. International journal of production economics.
Holan, P & Philips, N.(2004)Organizational forgetting as strategy, sage publications London, thousand oaks, ca and new delhi,vol 2(4),pp.423-433
Mohan. P. Sang. CH. "Exploring the relationships between the learning organization and organizational performance". Management Research Review. 2015. 148-126.
Jalaliyoon, N., Taherdoost, H., (2012). Performance evaluation of higher education; a necessity, Journal of Procedia, Vol 46, pp: 5682-5686.
Tom, Y & Fu, Q .(2008). Management of organizational forgetting in construction of organizational absorptive capacity, E- product Eservice and E- Entertainment (ICEEE), ISBN. 9781424471591, pp.1-6.
Somuyiwa, A. O. Adebayo, I. T. Akanbi, T. A.2011"Supply Chain Performance: An Agile Supply Chain Driven By Information System (Is) Capabilities"British Journal of Arts and Social Sciences ISSN: 2046-9578,Vol.1 No.2(2011)©BritishJournal Publishing,Inc .http:// www . bjournal. co. uk/ BJASS.aspx.
Azmi, R., Alegre, J.,& Lapiedra, R. "Measuring organizational learning capability among the workforce". International Journal of Manpower. 2005. 28 (3/4), 224-242.
Muscel, Cemil Kuzey & Ali Uyar (2001) Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach, Expert Systems with Applications, 40 (2013) 3970–3983.
Gabriel Cegarra-Navarro. J., Soto-Acosta, P. Wensley. A.K.P. "Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility". Journal of Business Research. 2016. 69 (5). 1544-1549
Tsang, E. W. K & Zahra, S. A. (2008)" Organizational unlearning". Human Relations, 61 (10), 1435–1462.
Venanzy, O., Chitnis, A.,(2012)Performance evaluation in Indian corporate organizations: A survey, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 37, 38-45.
Young Chu, P., Lin, L.Y., Hsiung, H.H., Liu, T.Y (2006). Intellectual Capital: performance using financial and An empirical study of ITRI. Technological Forecasting and Social Change, 73 (7): 886-902.
Zavadskas, E., K., Turskis, Z., (2011). Multiple criteria decision making (MCDM)  methods in economics. Technological and Economic Development of Economy, 17 (2), 397-427
Zeng, Junjian; Chen, chunhua, (2010). “The Relationship between Intentional Organizational Forgetting and Organizational Innovation: The Mediating Effect of Organizational Learning Capability”. School of Business Administration South China University of Technology Guangzhou, China
Thakkar, J., Deshmukh, S. G., Gupta, A. D. and Shankar, R. (2007). Development of a balanced scorecard: An integrated approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP). International Journal of Productivity and Performance Management, 56(1), 25-59.