نارسایی‌های نظام جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر با بهره‌گیری از رهیافت نهادی به تحلیل نارسایی‌های نظام جبران خدمت در بخش دولتی ایران می‌پردازد و این پرسش مطرح می‌شود که نارسایی‌های جبران خدمت در بخش دولتی ایران کدامند؟. برای پاسخ به این پرسش،این مقاله، نقطه عزیمت را مطالعات اکتشافی و مبانی نظری، تحلیل داده‌های آرشیوی، نهادهای رسمی و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه و مقایسه تجارب بین‌المللی قرار داده است. این تحقیق مقطعی در حیطه پارادایم تفسیرگرایی تعریف می‌شود. منابع داده‌ها در این تحقیق عبارت از مشاهدات میدانی (مصاحبه)، اسناددولتی، منابع تاریخی، روزنامه‌ها، و سایر رسانه‌ها است. در این پژوهش از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و عمیق و  مطالعه داده های آرشیوی  استفاده شده است. آسیب‌شناسی نهادهای رسمی حاکم بر این حوزه از طریق مصاحبه با خبرگان اجرایی و تحلیل آن‌ها با بهره‌گیری از تحلیل تم صورت پذیرفته است.جهت انتخاب هدفمند خبرگان از طرح نمونه گیری گلوله برفی استفاده کردیم. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نظام جبران خدمت در ایران علاوه بر اینکه از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، متاثر از عوامل زمینه‌ای نظیر نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی، نظام مدیریت عملکرد، نظام شایستگی، تعدد مراجع تصمیم‌گیری در کشور، ضعف در شفافیت و نظارت، تفسیرپذیر بودن قوانین و مقررات، تنوع بی‌قواره در نظام‌های جبران خدمت در بخش دولتی ایران، و ضعف در ساختارهای تخصصی نظام اداری در دولت و مجلس، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

deficiencies of Public Sector compensation in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Maleki 1
  • Abolhasan Faghihi 2
  • Naser Mirsepasi 3
چکیده [English]

This article aimed at examining the deficiencies of compensation system in Iran’s Public Sector. The main question is: “what deficiencies the Iranian Public Sector compensation system are facing?” To answer this question, we began an exploratory studies including; the review of the literature, the analysis of archival data on formal governmental institutions, as well as the laws and regulations followed by a comparison of practices in several countries. In this qualitative cross-sectional study, data was collected through field observation, the government documents and archive materials and semi-structured interviews. To proceed this pathological study, we selected interviewees from Iranian political and administrative experts who were selected based on a purposive and snowball sampling approach. A thematic analysis was used for interpretation of interviews.  The study results indicate that the compensation system of Iran’s Public Sector, in addition to structural deficiencies, suffer from a number of Contextual factors; unclear budgeting system, inadequate taxation system, weak performance management system, demerit system, multiple paralleled decision-making authorities, weak transparency and monitoring, a deformed diversification of compensation orderliness, weakness in managerial, financial and legal structures of governmental agencies and weak legal nature of certain executive agencies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficiency of compensation
  • compensation system
  • governmental institutions
  • contextual factors
  • Civil Service Act
  • thematic analysis
آتش‌بار، توحید، (1395)، قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی در جهان (1. مروری بر تجارب برخی کشورها در شفاف‌سازی پرداخت‌های بخش عمومی)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 14980
خلیل‌نژاد، شهرام، (1386)، انواع پرداخت‌های تشویقی، ماهنامه تدبیر. شماره 182.
  رودس، آر، ای، دبلیو، (1384)، رهیافت نهادی در روش و نظریه در علوم سیاسی، ویراسته دیوید مارش و جری استوکر، ترجمه امیرمحمد یوسفی، تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی چاپ دوم.
سیدجوادین، سیدرضا. (1378)، جبران خدمات، نشریه دانش مدیریت، ش 45.
صراف، اخوان، آراسته، مجید، (1385)، آسیب‌شناسی نظام‌های مدیریت حقوق و دستمزد، نشریه مدیریت، شماره107-108.
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن، شیخ‌زاده، محمد، (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مشامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، نشریه اندیشه راهبردی (اندیشه مدیریت)، شماره 2.
عباس‌پور، عباس، (1388)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته: رویکردها، فرایندها و کارکردها، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
مالکی، محمدرضا، ناظمی، حامد، زمانی، رضا، و همکاران (1395)، نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران در بخش عمومی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14993.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (1397)، بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی، شماره مسلسل 15464.
 
Abdelhamid, D.and Baradei, L.E. (2010). Reforming the pay system for government employees in Egypt. Internationa Public management Review. Vol.11. No.3,59-88.
Bertok, J. (2002). Public sector transparency and accountability: making it happen. OECD.
Braun, V.and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 3 (2): 77-101.
Bruni, p. (2017). The Regulation of Executive Pay in the Public and Semi- Public Sector across the European Union.  European Institute of Public Administration.            https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2017/10/
Cardona, L. (2007). Performance Related Pay in the Public Service In OECD and EU  Member States. SIGMA Support for Improvement in Governance and Management.  http://www.sigmaweb.org/publications/38690351.pdf
Goldfinch F.S. and Wallis L. Joe, (2009),  International Handbook of Public Management Reform, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK • Northampton, MA, USA,
Organisation for Economic Cooperation and Development, (2005) Performance-related Pay Policies for Government Employees,OECD: Paris
Heneman, R. L. (1992). Addison-Wesley series on managing human resources. Merit pay: Linking pay increases to performance ratings. Reading, MA, US: Addison-Wesley/Addison Wesley Longman.
IMF. (2016). case studies on managing government compensation and employment: institution, policies, and reform challenges. https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/ PP5043
Koss. S. (2008). solving compensation puzzle, society for human resource management.
Mergel, I. (2012). Social media in the public sector: A guide to participation, collaboration and transparency in the networked world. John Wiley & Sons.
newzeland government, (2017), Senior Pay Report, Including Chief Executive Remuneration Disclosure 2016/17
National Public Service Act (Act No.120 of October 21, 1947 as amended up to Act No.42 of (2012), available at: /wipolex.wipo.int/en/text/338221
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).(2005). Performanc related Pay Policies for Government Employees.  http://www.oecd.org/mena/governance/37497581.pdf
Public sector employer council secretariat, 2019, B.C. Public Sector Executive Compensation Disclosure Guidelines
Pynes, JE. (2009). Human Resources Management For Public and Nonprofit Organizations. Jossey – Bass, 3th Edition.
Suk Kim Pan (2014), Performance Appraisal and Performance-Related Pay in Government:
world bank. (2014).  Pay Flexibility and Government Performance A Multicountry            Study.  https://www.worldbank.org.
https://www.un.org/ecosoc/en/home
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A31710-2004May16.html