دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تیر 1398، صفحه 1-140 
نارسایی‌های نظام جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران

صفحه 1-29

محمدرضا مالکی؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی


شناسایی عوامل موثر بر واکنش های مصرف کنندگان به تبعیض های قیمتی

صفحه 77-104

علی مریخ نژاد اصل؛ کامبیز حیدرزاده؛ یزدان منصوریان