استخراج متغیرهای اساسی موثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی در محیط عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بر خلاف بانکداری سنتی که جذب سپرده با نرخ های متفاوت و اعطای تسهیلات و انتقال وجه در شعب از مهمترین محصولات و خدمات بانک محسوب می گردید، امروزه مشتریان بانکها نیازهای متفاوتی با ترجیح حداقل مراجعه به شعب را دارند. از اینرو در نظر گرفتن ترجیحات مشتریان و توجه به روندهای فرهنگی و فناورانه در ارائه محصولات و خدمات از مزیت رقابتی بانکها به شمار می آید. این درحالیست که در غالب تحقیقات انجام شده صرفاً تأثیر متغیرهای اقتصادی بر محصولات و یا عملکرد بانکها بررسی شده است و سایر متغیرها از جمله متغیرهای فناورانه، اجتماعی و سیاسی و همچنین روابط میان آنها در نظر گرفته نشده است. هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای محیطی موثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی و تعیین روابط میان آنها در یکی از بانکهای کشوراست. در مرور ادبیات موضوعی 28 متغیر استخراج و با استفاده از تکنیک دلفی فازی 20 متغیر انتخاب و از طریق فن دیماتل فازی روابط میان متغیرها تعیین گردید. با توجه به یافته های مدل، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تحریم های آمریکا و روابط با اتحادیه اروپا، فین تک ها، کیفیت و امنیت سرویس بانکداری الکترونیک بیشترین تأثیر بر سایر متغیرها و آمادگی زیرساخت فناوری اطلاعات بانک، انعطاف بانک مرکزی در پذیرش قوانین حاکم بر فناوری های جدید و منابع بانک بیشترین تأثیر پذیری از سایر متغیرها را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying key variables in banking service and product under uncertainty

نویسندگان [English]

 • mohammad karimi 1
 • abbas toloie esglaghi 2
 • nazanin pilevari 3
 • reza radfar 2
1 private org
2 research and science university
3 research and science university
چکیده [English]

Setting an appropriate strategy for service and product development is one of the key success factors for service oriented organizations such as banks. On the other hand service and product development in banks is closely related to external environment changes for banks due to their role in economic ecosystem and dependence to environment. In this dynamic and unpredictable environment, banks are needed to explore key variables which have impact on service and product development in order to set strategy as much as robust to achieve competitive advantage. This paper aims to explore and identify key variables influencing service and product development in one of the Iranian banks. as a case study. After reviewing related literature, 28 variables were explored. By using fuzzy Delphi technique the number of variables reduced to 20 and relationship between variables was discovered with fuzzy DEMATEL method. Findings show that variables such as GDP, foreign investment, startups and fin-techs, US sanction, relation with European Union and e-banking security and quality, have more impact on other variables. The liquidity, central bank flexibility in acceptance new rules and technologies, e- commerce and bank resource have less impact than the others.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Uncertainty
 • Fuzzy. Service and Product
 • Bank
 • Environment
 • اشتریان، کیومرث. کشوردوست جوبنه، سمانه و حاجی احمدی، فاطمه. (1393). یررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه. پژوهشنامه علوم سیاسی.4. 22-27.
 • امیری، یاسر. محمد، علی. مصلح شیرازی، علی نقی و علیمحمدلو، مسلم. (1394). طراحی الگوی جامع فرایند و عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در صنایع تولیدی، فصلنامه فرایند مدیریت توسعه. 28. 139-165.
 • اوضاعی، افسانه. صنایعی، علی و نیلی پور طباطبائی، سید اکبر. (1395). عوامل موثر بر کندی پیاده سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک؛ مطالعه موردی: بانک تجارت. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی. 23. 171-189.
 • جهانگرد، اسفندیار و عبدالشاه، فاطمه. (1396). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانکداری ایران. فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی. 18. 205-229.
 • خمسه، عباس و وثوق روحانی، محمد. (1396). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش محصولات نوآوری تند مصرف در صنایع غذایی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. 4. 117-146.
 • راهداری، علیرضا و نصر، مصطفی. (1396). چالش‌های اتاق فکر در ایران. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 30.۲۳-۵۴.
 • رمضانی، مریم. صالحی فرد، محمد. ابراهیمی، حسن. رهنما، علی و خراسانی، نسرین. (1396). تعیین استراتژی های مبتنی بر سناریو در سازمان زمین و مسکن شهر قدس. فصلنامه اقتصاد مدیریت شهری. 20. 83-98.
 • صحت، سعید. دهقانان، حامد و جلالی، محسن. (1395). شناسایی و اولویت بندی عوامل مدیریتی موثر بر موفقیت بانکهای توسعه ای در ایران؛ مطالعه موردی: بانک توسعه تعاون. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی. 8. 217-240.
 • طارق، خلیل. مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت. ترجمه سید محمد اعرابی. (1383). دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • علیزاده کرد آباد، رضا. خدایی محمودی، رضا و مکنون، رضا. (1395). ارائه مدل تلفیقی از برنامه ریزی مبتنی بر سناریو و برنامه ریزی مبتنی بر فرض برای آینده پژوهی و برنامه ریزی پابرجا در حوزه انرژی. فصلنامه پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی.2. 7-32.
 • کاظمی، رضا. خوانساری شامخ، ندا و حسین پور، داود. (1394). عوامل حیاتی موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک. فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی. 34. 17-36.
 • گرشاسبی، علیرضا و یوسفی دیندارلو، مجتبی.(1395). بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 25. 129-171.
 • مرادی، مهدی. بیابانی، جهانگیر. خداداد کنی، فرهاد و غفاریان، هادی. (1396). تاثیر قدرت بالای نظام بانکی در اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانکی در ایران. پژوهشهای پولی و بانکی. 33. 429-456.
  • Carpenter, M, A. sonderse, W. G. (2009). Strategic management: a dynamic perspective, concepts and cases, upper sadle river, N, J. Pearson/ prentice hall. 2th Ed.
  • Chen, S, S. Lin, C, Y & Tsai, Chen, S, S. (2008). Organizational form and economic impact of corporate new product strategis. Journal of business finance and accounting. 35. 71-101.
  • Chen, S, S. Lin, C, Y & Tsai, Y, C. (2018). New product strategies and firm performance: CEO optimism, International review of economics and finance.
  • Coenen, M & Kok, R. (2014). Workplace flexibility and new product development performance: the role of telework and flexible work scheduales. Europian management journal. 32. 564-576.
  • Cooper, R, G. (2019). The drivers of success in new product development. Journal of Industrial marketing management. 76. 36-47.
  • Drasch, B, J. Schweizer, A & Urbach, N. (2018). Integrating the troublemakers: A taxonomy for cooperation between banks and fintechs. Journal of economics and business. 17. 1-27.
  • Hedayatnia, A & Eshghi, K. (2011). Bank selection criteria in the Itannam retail bank industry. 6. 222-231.
  • Ismail, M 7 Abd El Aziz, R. (2013). Investigating E banking service quality in one of Egypt's banks: a stakeholder analysis. The TQM journal. Emerald. 25. 557-576.
  • Johanson, A. halvorsen, S. Hadadi, A & Langlo. J. (2014). Uncertainty management; A methodological framework beyond the six w' s. Journal of social and behavioral science. 119. 566-575.
  • Lee. I & Shin, Y, J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models investment decisions and challenges. Journal of business horzons. 61. 35-46.
  • Liu, G & Zhang, C. (2019). Economic policy uncertainty and firm's investment and financing decisions in china. Elsevier. Accepted manuscript.
  • Luo, B & Chong, T. (2017). Trade liberalization and mark up description; Evidence from china's WTO accession. American economic journal. 4. 1-31.
  • Milian, E. Spinola, M & Carvalho, M. (2019).Fintechs: A literature review and research agenda. Journal of electronic commerce research and applications. Accepted manuscript.
  • Mohammad, S & Md, A.H.S. (2016). Effect of E banking on banking sector of Bangladesh. International journal of economics, finance and management sciences. 4. 93-97.
  • Mu, Y. Peny, G & Tan, Y. (2007). New product development in chiness enterprise key success factors managerial perspective. International journal of emerging. 2. 123-143.
  • Noya, E. (2019). The fintech revolution: Who are new compeitiors in banking? www.forber.com.
  • Quiceno, G. Alvarez, C. Avila, R. Fernandez, O. Franco, C, J. Kunc, M & Dyner.I. (2019). Scenario analysis for strategy design: a case study of the Colombian electricity industry, Journal of energy strategy reviews. 23. 57-68.
  • Rashid, M. Bhuiyan, A, B and Nishat, A. (2012). Bank selection criteria in developing country: Evidence from Bangladesh. Asian journal of scientific research. 5. 58-69.
  • Vegholm, F. (2011). Relationship marketing and the management of corporate image in the bank SME relationship. Journal of management research review. 34. 325-336.
  • Walker, W. Rotmans, J. Sluijs, J, P & Assel,V. (2003). Dfining uncertainty: a conceptual basis for uncertainty management in model-based decision support. Journal of integrated assessment.4. 5-17.
  • Yoganathan, D. Jeberajakirthy, C & Thaichon, P. (2015). The influence of relationship marketing oriention on brand equity in banks. Journal of relating and ccustomer service. 26. 14-22.
  • Zhang, N. Sumra, T. Gronvall, B & Hammainen, H. (2014). Scenario analysis for commercial internet content delivery. Info. 16. 54-77.
  • Zhang, X. xiao, Z. Dong, M, C & GU, J. (2019). The fit between firm's open innovation and business model for new product developing speed: a contingent perspective. Journal of business management research. 40. 1-11.
  • Zhang, L. Lei, L. J. Qiang, L & Kutan, A. (2019). Economy policy uncertainty in the US and China and their impact on the global markets. Journal of economic modeling. 79. 47-56.