بررسی رفتار مدیران در مواجهه با جریان های شکافنده سازمانی با تکیه بر منابع قدرت

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور، تهران ایران

2 محقق پسا دکتری مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران ایران

چکیده

 
در این پژوهش رفتار حرفه ای مدیران در مواجهه با جریان‌های شکافنده‌ی سازمانی با تکیه بر منابع قدرت موردبررسی قرار گرفت. جریان‌های شکافنده‌ی سازمانی به آن دسته از عوامل خارج از کنترل سازمان اطلاق می‌شودکه با ایجاد تغییرات شدید و بدون قاعده در ارکان سازمان، همانند سونامی­ موجب بی‌ثباتی، کاهش کارایی و حتی مرگ سازمان می‌شوند. هدف این پژوهش دسته‌بندی و برجسته کردن مجموعه‌ای از ویژگی‌های رفتاری و حیاتی مؤثر بر موفقیت نسبی و تلاش‌های مدیران با تکیه بر منابع قدرت برای همراه کردن کارکنان در مواجهه با جریان‌های شکافنده­ی سازمانی می­­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 230 نفر کارکنان تحصیل‌کرده رشته مدیریت در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور است. به‌منظور گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی سنجش منابع قدرت استفاده گردید. بررسی توصیفی داده‌ها حاکی از این است که منابع قدرت مورداستفاده مدیران دانشگاه پیام نور از دیدگاه کارکنان، به ترتیب؛ تخصص، مرجعیت، قانونی، اجبار و پاداش است. نتایج همبستگی در رابطه با ارتباط بین منابع قدرت مدیران و جریان‌های شکافنده‌ی سازمانی، نشان داد؛ ارتباط منابع قدرت قانونی با ابعاد زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری معنی‌دار و مستقیم است. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام تأثیر منابع قدرت بر رفتار مدیران در مواجهه با جریان‌های شکافنده‌ی سازمانی را تأیید کرد و مشخص شد، تکیه بر منابع قانونی و تخصص بیشترین نقش را در پیش‌بینی رفتارحرفه ای مدیران در مواجهه با جریان‌های شکافنده‌ی سازمانی دارا می‌باشند. 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating managers' Professional behavior in organizational rip currents Relying on power resources

نویسندگان [English]

  • Mohammed Hussain nooriaee 1
  • Mohammad Ali Sarlak 2
1 Payame Noor University employee
2 Professor of Payame Noor University
چکیده [English]

In this research, the use of power sources on managers' behavior in organizational rip currents was investigated. Organizational rip currents are factors, outside the control of the organization, that make drastic and irregular changes in the organization's organs. It is like a tsunami, causes instability, lack of efficiency and even death of an organization. The purpose of this research is to categorize and highlight those  manager’s behavioral traits that influence their relative success by using different  sources of power to accompany employees encountering  organizational rip currents.The statistical population of the study consisted of 230 Payame Noor University’s staff who work at central organization and hold a management BA degree. In order to collect data, a standard power source measurement questionnaire and a researcher-made questionnaire containing 14 questions were used. The managers’ power sources used in the study  were expertise, legitimate, legal, coercive, and reward. The research findings indicate that there are a direct relationship between  power sources of managers and organizational rip currents. Furthermore, it show a significant relationship between their legal power and substantive, structural and behavioral factors. Also, the results of the multivariate step by step regression confirmed that the legal and expertise sources play the most important role in predicting the behavior of managers when facing organizational rip currents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational rip currents
  • Power resources
  • Managers’ behavior
احمدی نوربخش، سیاوش. (1391). جریان‌های شکافنده یکی از مهم‌ترین دلایل غرق‌شدگی در دریای خزر. ماهنامه جهانگردان، شماره 28، صفحه 34-29.
استونر جیمزای، اف، فری من آر، ادوارد، گیلبرت دانیل، آر. (1389). مدیریت: سازمان‌دهی، رهبری و کنترل. مترجم: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
الوانی، سید مهدی. (1395). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
بینش، مسعود. (1390). استعاره­های مدیریتی: جایگاه استعاره در زبان و نظریه­های سازمانی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
پورقاز، عبدالوهاب، محمدی، امین. (1390). بررسی رابطه‌ی منابع قدرت مدیران با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره 12، صفحه 130-111.
تافلر، آلوین و تافلر، هیدی. (1375). به سوی تمدن جدید. تهران: انتشارات سیمرغ.
ترابیان، سارا. (1385). بررسی رابطه بین منابع قدرت مورداستفاده مدیران و جو سازمانی در دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهرکرمان از دیدگاه دبیران. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
رابینز، استیفن پی. (1386). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رضائیان، علی. (1385). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت. 
رضائیان، علی. (1386). مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: انتشارات سمت. 
سرلک، محمدعلی، شیرازی، اسکندر، کولیوند، پیرحسین. (1395). مدیریت ضربات روحی سازمانی. تهران: چاپ مهرماه.
سرلک، محمدعلی، رسولی، رضا، سلطانی، حشمت، نوریائی، محمدحسین. (1396). تحلیل و رتبه­بندی عوامل مؤثر در ایجاد جریان­های شکافندۀ سازمانی. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال دهم، شماره 37 ، صفحه 82-59.
سرلک، محمدعلی، نوریائی، محمدحسین. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر جریان‌های شکافنده سازمان‌های دولتی با استفاده از استراتژی نظریه‌پردازی داده بنیاد. مجله مدیریت دولتی، دوره 8 شماره 4، صفحه 570-553.
علاقه بند، علی. (1385). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.
قاسمی، بهروز. (1382). تئوری‌های رفتار سازمانی. تهران: انتشارات هیئت.
مبینی دهکردی، علی و حیدری، حامد، (1393)، مبانی دانش محیط شناسی راهبردی (مفاهیم، تئوری­ها، فنون و کاربردها)، انتشارات صفار.
مورهد، گریگوری، گریفین، ریگی. (1386). رفتار سازمانی. ترجمه: سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده. تهران: انتشارات مروارید.
هچ، م. ج، (1385)، تئوری سازمان: مدرن، نمادین تفسیری، پست مدرن، (ترجمه: حسن دانایی فرد)، تهران: نشر افکار.
Anthony, J. D. (2007). Critical perceptions of organizational change, Journal of Change Management, 7, 231-242.
Cho, S. (2006). The power of public relations in media relations: A, National survey of health practitioners, Journalism and Mass Communication Quarterly, 83(3), 563-580.
Drea, J. T., Bruner, G. C. & Hensel, P. J. (1993). Comparing alternative measures of the French and Raven power bases, The Journal of Personal Selling, Sales Management, 13(4), 73-80.
Hinkin, T. R. & Schrieshiem, C. A. (1989). Development and application of new scales to measure the French and Ravan bases of social power, journal of applied psychology, 74(4), 561-567.