تحلیل فازی رابطه ابعاد اکوسیستم کارآفرینی با رقابت‌پذیری

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

رقابت‌ پذیری در بستر اکوسیستم کارآفرینی شکل می‌گیرد و منجر به توسعه صنایع و مناطق می‌شود. بنابراین، مطالعه اکوسیستم کارآفرینی و رقابت‌ پذیری توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد هشتگانه اکوسیستم کارآفرینی (زیرساخت، تحقیق و توسعه، سیاست، منابع مالی، حمایت‌های غیر‌مالی، بازارها، سرمایه انسانی و فرهنگ کارآفرینانه) بر رقابت‌پذیری صنایع، با رویکرد قطعی- فازی است که به کمک تئوری اکولوژی و تئوری اکوسیستم آن‌را مورد توجه قرار داده است. این پژوهش، از بعد مخاطب، کاربردی و از منظر هدف تبیینی است. نمونه آماری شامل 130 شرکت فعال در صنایع رقابت‌ پذیر (مواد و محصولات دارویی، سیمان، آهک‌وگچ، قندوشکر، مواد غذایی بجز قندوشکر و زراعت‌وخدمات‌وابسته) است که بر اساس شاخص هرفیندال انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است و داده‌ها از طریق نرم‌افزارfsQCA  و SPSS تحلیل شد. بر اساس یافته‌ها، 5 بعد از ابعاد هشتگانه اکوسیستم کارآفرینی از شروط لازم و 3 بعد نیز از شروط کافی برای رقابت‌پذیری می‌باشند. همچنین سه نوع تحلیل استاندارد سختگیرانه از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در‌جهت مسیرهای علی رقابت‌پذیری صنایع استخراج شد.
 
 

تازه های تحقیق

 

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial ecosystem is a necessary or sufficient condition for competitiveness

نویسندگان [English]

  • Ali Davari 1
  • mohammad azizi 1
  • Vajihe Baghersad 2
چکیده [English]

Competitiveness takes form in the context of the entrepreneurial ecosystem, leading to the development of industries and regions. Therefore, studying the entrepreneurship and competitiveness ecosystem has attracted many researchers. The purpose of this paper is to examine the impact of the eight dimensions of the entrepreneurial ecosystem (infrastructure, research and development, policy, finance, non-financial support, markets, human capital, and entrepreneurial culture) on industry competitiveness. In this research we used a deterministic-fuzzy approach and the ecology and environmental theory as well. The sample consisted of one hundred and thirty active competitive companies as reflected in the Herfindahl index. Data were collected using a questionnaire and analyzed by fsQCA and SPSS software. Findings indicate that for industries to become  competitiveness, from  the eight 8 dimensions of the entrepreneurship ecosystem, five are the required conditions and three are adequate conditions. Also, three types of rigorous standard analysis were extracted from the dimensions of entrepreneurship ecosystem in the direction of paths of competitiveness of industries.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Entrepreneurial Ecosystem"
  • "Competitiveness"
  • "Entrepreneurial Policy"