تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر تصویر برند و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: منطقه شمالی استان البرز)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

چکیده

به دلیل نقش انکار ناپذیر گردشگری در روند رشد توسعه کشور، مدیران صنعت گردشگری همواره با چالش جذب گردشگر و جلب رضایت مندی و وفاداری او به مقصد گردشگری مواجه اند. ایجاد تصویر مناسب از منطقه گردشگری در ذهن گردشگر امکان بازدید مجدد اوازآن منطقه را بیشترمی کند.هدف تحقیق حاضر مطالعه تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر تصویر برند و وفاداری گردشگران  در منطقه شمالی استان البرز می باشد. داده های مورد نیاز برای این تحقیق از طریق روش نمونه گیری تصادفی از گردشگران ورزشی در منطقه شمالی استان البرز و بااستفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. با توجه به این که حجم جامعه نامعلوم بود، از فرمول کوکران به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شد وعدد ۳۸۴ بدست آمد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کیفیت خدمات گردشگری بر تصویر برند و وفاداری گردشگران تأثیر مثبت و معنا داری  دارد.
 
 

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Tourism Services Quality on Brand Image and Loyalty of Tourists (Case Study: North area of Alborz province)

نویسندگان [English]

  • jafar bahari 1
  • Mehdi Karoubi 2
  • Manouchehr Jahanian 3
  • esmaeil ghaderi 2
چکیده [English]

Because of tourism undeniable role in social and economic development of the country, managers of tourism industry are always facing with the challenge of tourists attraction, their satisfaction and loyalty to the tourism destination. Creating a suitable image of tourism destination in a tourist’s mind, will increase the probability of revisiting the destination. The present research is aimed to study the impact of tourism services quality on brand image and loyalty of tourists in the Northern region of Alborz Province of Iran. We used a random sampling method and distributed a questionnaire among three hundreds eighty four sport  tourists to collect data. The findings show that the tourism services quality has a positive and significance effects on brand image and loyalty of tourists in that region.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Services Quality
  • Sport Tourism
  • Brand Image
  • Loyalty of Tourists
  • Lisrel
  • Alborz Province