مثلث تاریک شخصیت رهبران و عدالت سازمانی ادراک شده: نقش تعدیلگر مبادله رهبر-پیرو

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت مدیریت منابع انسانی در کسب و حفظ مزیت رقابتی در سازمان‌ها، سبب شده مفاهیم جدیدی همچون سه‌گانه تاریک شخصیت رهبران سازمان و ارتباط آن با ادراکات و رفتارهای کارکنان مورد توجه محققان قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر   فهم کارکنان از شخصیت رهبران در قالب سه‌گانه تاریک شخصیت رهبر (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و جامعه‌ستیزی) بر عدالت سازمانی ادراک شده توسط آنان است. اثر تعدیلگر متغیر مبادله رهبر-پیرو نیز در رابطه مذکور مورد آزمون قرار گرفت. این پژوهش از بعد هدف، توصیفی و از جهت گردآوری داده هاپیمایشی است. جامعه هدف پژوهش کارکنان ستاد و صف پنج بانک­ خصوصی در شهر تهران هستندو روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای تصادفی بود. برای جمع­آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد و برای تحلیل آن­ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3.2.6 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که، رویکرد ماکیاولیستی رهبر بر عدالت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان تأثیر معناداری داشت، اما تأثیر خودشیفتگی و جامعه ستیزی رهبر بر عدالت سازمانی ادراک شده معنادار نبود. به علاوه، نتایج حاکی از آن بود که مبادله رهبر-پیرو رابطه میان ماکیاولیسم و خودشیفتگی با عدالت سازمانی ادراک شده را تعدیل می کند. در پایان ، نتایج حاصل شده به لحاظ نظری تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dark triad personality of leaders and perceived organizational justice: The moderating role of leader-member exchange

نویسندگان [English]

  • Elham Ebrahimi 1
  • Saman Azami 2
چکیده [English]

The importance of human resource management in securing and maintaining competitive advantage in organizations has led researchers to consider new concepts such as the leaders’ dark triad personality and its relationship with employee perceptions and behaviors. The purpose of this study is to investigate the effect of employees' understanding of the leaders’ personality in terms of their dark triad personality (Machiavellianism, narcissism and psychopathy) on employees perceived organizational justice. The moderating effect of leader-member exchange variable was also tested in this relationship. The statistical population of the study were the staff and line employees of five private banks in Tehran who were selected on a random cluster sampling basis. We used standard questionnaires to collect data and structural equation modeling and Smart PLS3.2.6 software to analyze them. Findings show that the leader's Machiavellian approach had a significant effect on employees perceived organizational justice, but the effect of the leader's narcissism and psychopathy approach on the employees perceived organizational justice was not significant. In addition, the results show that the leader-member exchange, had a significant effect on the relationship between Machiavellianism and narcissism with perceived organizational justice. Finally, the theoretical findings of the research were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dark triad personality of leader
  • Machiavellianism
  • narcissism and psychopathy
  • perceived organizational justice
  • leader-member exchange