طراحی مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی در مناطق مرزی (مورد مطالعه استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه کارآفرینی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزادقزوین، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

با[U1]  توجه به توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه در ایران، مطالعه شاخص‌های اکوسیستم­کارآفرینی  در شناسایی این فرصت‌های کارآفرینانه در مناطق مختلف کشور، نقش به سزایی دارد. چرا که کارآفرینی سرآمد سیاست­هایی است که می­تواند در متن اکوسیستم خاص خود،اقتصاد مناطق مرزی را به تحرک وادارد. بدیهی است که اولین قدم برای پیاده­سازی سیاست‌های توسعه­کارآفرینی، شناخت اکوسیستم­کارآفرینی در سطوح مختلف ملی و استانی و تشخیص گلوگاه‌هایی است که مزایای رقابتی کشور را فرسوده می‌کنند.این پژوهش با نگاه اکوسیستمی به طراحی­مدل توسعه­اکوسیستم­کارآفرینی در استان­کردستان می‌پردازد. پژوهش از منظر هدف اکتشافی و برحسب روش گردآوری­داده­ها،از مصاحبه استفاده شده است. دراین پژوهش، با پانزده­تن از سیاست­گذاران کارآفرینی استان، اساتید­دانشگاه و صاحبان شرکت­های دانش­بنیان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد.برای تحلیل مصاحبه ها،از روش تحلیل مضمون استفاده شد. روایی و پایایی پژوهش پس از سنجش مورد تایید قرار گرفت. براساس یافته­های مطالعه، تعداد 34 مضمون­پایه به دست آمد. نتایج تحلیل­مضمون، مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی در استان کردستان است که دربرگیرنده 7 متغیر سرمایه­اجتماعی، سرمایه­مالی، سیاست، بازار،سرمایه­انسانی،حمایت و فرهنگ می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Entrepreneurial Ecosystem Development Model in Border Areas (Study of Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • mohsen heidari 1
  • Ali badizadeh 2
  • Kambiz Heidarzadeh 3
چکیده [English]

Given the conditions associated with the development of entrepreneurial activities in Iran, the study of the indicators of the entrepreneurial ecosystem can play an important role in identifying entrepreneurial opportunities in different parts of the country. Because entrepreneurship is not a single phenomenon and occurs in the context of its own ecosystem, the first step in designing and implementing entrepreneurship development policies is to recognize the entrepreneurial ecosystem at different national and provincial levels and identify bottlenecks that wear out the country's competitive advantages. This research aims at designing an entrepreneurship ecosystem development model at Kurdistan Province.. The data collection tool was a semi-structured interview. The validity and reliability of the research were confirmed after the measurement. We conducting interviews with 15 experts, and analyzed the interviews using the thematic analysis. The results of the research is a model with thirty four basic themes. It consists of seven variables that includes social capital (with 7 dimensions), financial capital (with 12 dimensions), politics (with 11 dimensions), market (with 9 dimensions), human capital (with 5 dimensions), support (with 14 dimensions) and culture (with 9 dimensions). The network analysis process (ANP)shows the priority rank  of variables as follow: financial capital, politics, support, social capital, market, culture and human capital that were ranked first to seventh, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Ecosystem
  • Entrepreneurship Ecosystem
  • Entrepreneurship Policy
  • Eisenberg Model