بررسی تاثیر مولفه‌های الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی بر اهداف الگو برمبنای تحلیل مسیر

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

توسعه منابع انسانی در دستگاه‌های دولتی همواره با مصرف منابع زیادی از بخش عمومی همراه بوده و بیش‌تر نیز ناظر بر آموزش‌های دانشگاهی است. پیروی از یک الگوی خط‌مشی‌گذاری و آگاهی از تاثیر مولفه‌ها و مقوله‌های آن با یک‌دیگر مجریان را در برنامه‌ریزی، شناخت چالش‌ها و محدودیت‌های پیش‌رو کمک بسیاری خواهد نمود. هدف این مقاله شناسایی میزان تاثیر و اولویت‌بندی مقوله‌ها و مولفه‌های الگوی خط‌مشی‌گذاری ارائه شده با اهداف الگو به منظور افزایش آگاهی و شناخت بهتر در تهیه راه‌کارهای اجرایی و عملیاتی است. در این مقاله بعد از معرفی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی با استفاده از پرسش‌نامه به شناسایی تاثیر مولفه‌ها و مقوله‌های الگو بر اهداف آن در میان کارشناسان متخصص مراکز آموزشی مرتبط در تهران و مراکز استانی که با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای شده بودند پرداختیم. تحلیل‌های آماری نشان داد که مولفه‌های‌ طراحی و ارزشیابی و بهبود مستمر در برنامه‌های توسعه منابع انسانی، شایسته‌گزینی از طریق ایجاد فرصت‌‌های برابر و فضای مساعد برای بروز استعدادهای بالقوه، توانمندسازی نیروی انسانی در تراز‌ی حرفه‌‌ای و مبتنی بر آموزه‌های دینی، آشنا و متعهد به مسولیت‌های اجتماعی فردو سازمان و اشتراک‌گذاری رسمی دانش و تجربیات شغلی وهمچنین مقوله توسعه و بازتاب شایستگی‌های ادراکی و تجربی کارکنان بیش‌ترین تاثیر را بر اهداف الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه منابع انسانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of components of human resource development policy pattern on pattern goals based on path analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Mostafa Roozbeh 1
  • Kaveh Teymournejad 2
  • Mohammad Reza Rabiee Mondajin 3
چکیده [English]

The development of human resources in government agencies has been linked to utilization of public sector resources that is more consumed in higher education programs. Applying a policy pattern and being aware of the interaction between its components and categories, will help policy makers to deal with challenges and constraints they may face. The purpose of this article is to identify the way these categories and components interact and prioritize their impacts on the policy pattern objectives. We first introduced a human resource development policy pattern, and distributed a questionnaire among the experts of training centers at Tehran and provincial centers using a stratified random sampling. The results show that the following components: designing , assessment, continuous improvement in human resource development programs, selection of the best qualified persons by creating equal opportunities and a favorable environment, empowering human resources on a professional level and based on religious teachings, cognition and committed to the social responsibilities and the organization, formal sharing of knowledge and work experience, as well as the development and reflection of the perceptual and experimental competencies, have the greatest impact on the objectives of the Pattern. Finally, while reviewing results with the past researches, the limitations and questions for future researches are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • Human resource development
  • Targeting
  • Impact
  • Government Agencies
  • path analysis