تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی شاخص­ها و مؤلفه­های سازنده اعتماد و در نهایت تبیین الگوی نهادینه سازی اعتماد در سازمان­های دولتی ایران است. تحقیق حاضر از بعد مخاطب و استفاده کننده، بنیادی و از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می­گیرد. گرداوری داده­ها نیز به صورت آمیخته است. جمع آوری داده­ها، در بخش کیفی، از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. نتایج مصاحبه با تعداد 15 تن ازخبرگان وتحلیل تم به شناسایی 50 مولفه انجامید. صحت مؤلفه ها و پالایش شاخص ها، توسط تکنیک دلفی در دو مرحله انجام شد. در بخش کیفی برای بررسی روایی ابزار تحقیق از روش روایی محتوا و برای سنجش پایایی از روش بازآزمون استفاده شد. در بخش کمی نیز روایی صوری و روایی محتوایی مورد استفاده قرار گرفت و داده ها با استفادهاز تکنیک آزمون نسبت، تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری- تفسیری تحلیل شدند. نتایج پژوهش، طراحی مدل نهادینه سازی اعتماد در سازمان­های دولتی است که در بر گیرنده 9 مؤلفه اصلی و 49 شاخص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Model of Trust Institutionalization in Iranian Public Organizations

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Bayat Babolghani 1
  • Abolhassan Faghihi 2
  • Karamollah Daneshfard 3
1 PhD. Student in Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Prof. in Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Prof. in Public Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the indicators and components of trust in order to explain the model of trust institutionalization for Iranian public organizations. The present research is basic from users and audience dimension, exploratory from purpose dimension and cross-sectional from time dimension. Data collection technic is mixed method. Data were collected in the qualitative section through semi-structured interviews and in the quantitative section through a questionnaire. The interviews with 15 experts and thematic analysis resulted in 50 components. We, used a two rounds Delphi technique to validate the components and refine the indicators. We also used the content validity method to evaluate the validity of the research instrument in the qualitative phase of research and the retest method to assess its reliability. In the quantitative phase, face and content validity were used and data were analyzed by ratio test technique, confirmatory factor analysis and structural-interpretive equation method. The result of the research is a design of a model for institutionalizing trust in public organizations, which includes 9 main components and 49 indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • "institutionalized trust"
  • "public trust"
  • "government trust in people"
  • "citizen participation"