بررسی تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان اداره کل مالیاتی شمال تهران

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوستۀ انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر مخاطب، کاربردی و از بعد هدف، تبیینی است. جامعه مورد نظر این پژوهش شامل کارکنان اداره کل مالیاتی شمال تهران به تعداد 725 نفر بود. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 252 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به ‌منظور ارزیابی و بررسی فلات‌زدگی شغلی، عملکرد سازمانی و عدالت سازمانی به ترتیب از پرسشنامه‌های استاندارد میلیمن (1992)، هرسی و گلداسمیت (2009) و نیهوف و مورمن (2005) استفاده ‌شد. و روایی آن به‌صورت محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل 54/8 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فلات زدگی شغلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق عدالت سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between career plateau and organizational performance with regard to the mediator role of organizational justice (case study: State Tax Administer of Tehran North)

نویسندگان [English]

  • hajieh Rajabi Farjad 1
  • Niloufar Mirsepasi 2
  • fatemeh Akbari 3
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University Islamshahr Branch, Tehran, Iran, Corresponding Author,Email: n-mirsepasi@iiau.ac.ir
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between career Plateau and organizational performance considering  the mediating role of organizational justice. The research method was descriptive in term of purpose and applied from audience dimension. In this correlational study, the statistical population included the employees working in the State Tax Administration of the North Tehran, which added up to 725 individuals. We used a random sampling that resulted in choosing 252 employees. In order to collect data, we used three standard questionnaires; the Milliman, J. (1992) on career plateau, Hersey & Goldsmith (2009)on Organizational Performance and Niehoff and Moorman (2005) to measure Organizational Justice. For the correlational analysis  we adopted Structural equation modeling (SEM). The Reliability and validity of the research were confirmed. The results showed that the career plateau directly and indirectly through organizational justice as a mediating variable, affect the relationship between career plateau and organizational performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • career plateau
  • Organizational Performance
  • Organizational Justice
  • State Tax Administer of Tehran North