الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران و تعیین عدم قطعیت های کلیدی

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده

هدف این تحقیق تبیین الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران براساس مدلSTEEPELD و ترسیم عدم قطعیت‌های کلیدی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی، از نظر ماهیت آمیخته و از نظر مسیراجرا در تحقیقات آینده، پیمایشی و تحلیل تاثیرات متقابل است. جامعه آماری 25  تن اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دارای مرتبه دانشیاری و بالاتر بودند که با نمونه گیری ترکیبی در سه بخش از آنها استفاده شد. برای تنظیم عوامل محیطی پرسشنامه ای 61 سوالی با روایی همگرا ( 622/0) و ضریب پایایی مرکب (868/0) طراحی شد که برای تحلیل آن‌ از آزمون فریدمن، مدل‌سازی معادلات ساختاری ((SEM به کمک نرم افزارPLS و پنل خبرگان استفاده گردید. نتایج نشان داد برازش کلی مدل با هشت شاخص محیطی و 745/0 GOF= مورد تأیید است و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، رسانه های جمعی وشبکه‌های اجتماعی، سرانه استاندارد ورزشی و سیاست های زیست محیطی به‌عنوان عدم قطعیت‌های کلیدی شناخته شدند. ازاین‌رو، الگوی پژوهش می‌تواند به‌عنوان یک راهنما در کاهش عدم اطمینان محیطی و اتخاذ تصمیمات راهبردی اثربخش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explainingthe effective Environmental Scaninig Pattern of Iran's sports Strategic Foresigh and drawing critical uncertainties

نویسندگان [English]

  • reza Farokhshahinia 1
  • shahlaee javad 2
  • habib honari 2
  • golamali kargar 2
  • moslem shirvani naghani 3
چکیده [English]

The purpose of this paper was to design an effective Environmental Scanning model for Iran’s sports strategic foresight based on the STEEPELD model. This exploratory and mixed research was aimed at setting the critical uncertainties through a sample survey method. The statistical population were25  faculties of sports management who at least holding an associate professor degree. They were selected based on simple random sampling method.  In order to adjust the environmental factors, a 61-item questionnaire with convergent validity of (0.622) and composite reliability coefficient of (0.868) was designed. We used, Friedman test, structural equation modeling (PLS) and panel of experts for analysis of questionnaires. The results confirmed the overall fit of the model with eight environmental indicators and GOF = 0.745. The components of increasing social capital, expanding mass media and social networks, and developing a legal system were identified as key uncertainties. Therefore, the research model can be effective as a guide in predicting the future of sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .Environmental Scaninig"
  • sport
  • STEEPELD. strategic foresight.critical uncertainties