دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، بهار 1400 
1. طراحی مدل توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان با رویکرد دیمتل

صفحه 1-16

رضا محمدکاظمی؛ کامبیز طالبی؛ علی داوری؛ عامر دهقان نجم آبادی


3. الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران و تعیین عدم قطعیت های کلیدی

صفحه 53-83

رضا فرخ شاهی نیا؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ مسلم شیروانی ناغانی


5. کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتی (مطالعه ای فرا ترکیب)

صفحه 117-145

سید علیقلی روشن؛ نورمحمد یعقوبی؛ امیررضا مومنی