مدل برند سازی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی در صنعت بانکداری ایران بر اساس رویکرد مدل معادلات ساختاری (SEM) و با تمرکز بر هویت اجتماعی برند

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 (نویسنده مسئول) استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه ریاضی و آمار، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

در ادبیات نظری مرتبط به مدل های برند سازی شرکتی،نویسندگان به جایگاه مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان عاملی تاثیرگذار در صنایع خدماتی نظیر بانک ها، کمتر پرداخته اند. هدف این پژوهش ارایه مدل برندسازی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری (SEM)[1] در صنعت بانکداری ایران است. در این تحقیق با هجده تن از خبرگان بانکداری کشور مصاحبه نیمه ساختار یافته برگزار شد.سپس، با استفاده از رویکرد تحلیل تم، مولفه های موثر بر ایجاد مدل برند سازی مبتنی بر مسولیت اجتماعی، تعیین شدند و براساس آن، پرسشنامه تحقیق تدوین شد. پس از انجام آزمون های روائی و پایائی، پرسشنامه ها در میان 520 تن مشتریان سه شعبه شانزده بانک دولتی وخصوصی توریع شدند. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تایید فرضیه های پژوهش در قالب مدل معادلات ساختاری (SEM)است. همچنین، عوامل تاثیر گذار بر برند مسئولیت اجتماعی سازمانی در مدل پژوهش، در ایجاد یک برند اجتماعی قوی در صنعت بانکداری موثر می باشند و متغیر هویت اجتماعی برند، مهمترین تاثیر را در ساخت برند اجتماعی دارد. بعلاوه سه متغیر تصویر برند، شهرت برند و عملکرد برند منعکس کننده و سازه اندازه گیری وضعیت برند مسئولیت اجتماعی سازمانی در بانک می باشند.[1]- Structure Equation Modeling (SEM)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CSR Branding Model in Iran Banking Industry based on Structural Equation Modeling with the Focus on Brand Social Identity

نویسندگان [English]

  • amir bigdeli 1
  • Mohammad Ali Abdolvand 2
  • kambiz heidarzadeh 3
  • mohsen khoun siavash 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management,, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 (Corresponding Author) Assistant Prof, Department of Business Management,, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof. Department of Statistics and Probability, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The literature on CSR branding models show that little attention has paid to service industries such as banking industry. The aim of this research is to present a CSR branding model in Iran’s banking industry by applying the SEM method. We interviewed eighteen banking experts via a semi-structured interview and used a thematic analysis approach to analyze the data.  This process helped us to figure out the components associated with CSR branding model in Iran’s banking system which in turn helped us to design a questionnaire for quantitative phase of our study. The questionnaire were distributed among 520 customers in three branches of each sixteen public and private banks which had chosen on the basis of multiple cluster sampling method. We analyzed the collected data by applying SEM method and the l i s r el software. The results show that the hypothesis of the research were confirmed and all effective factors on the CSR brand in the conceptual model were effectual in creating a strong social brand in the banking industry. Furthermore, the brand social identity variable had the most effective impact in creating a social brand. The findings, also indicate that the three brand image, brand reputation, and brand performance were reflective and can be measurement component of the CSR brand in the bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Branding
  • Corporate Social Responsibility
  • Brand Social Identity
  • Banking Industry
  • SEM Model