بازنگری و برازش مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی،‌دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه، تهران،ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

هدف این پژوهش بازنگری و برازش مدل مشارکت دولتی-خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران می باشد. تحقیق حاضر از بعد مخاطب و استفاده کننده، بنیادی و از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می­گیرد. گرداوری داده­ها نیز به صورت کمی است. جمع آوری داده­ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت و روایی صوری و محتوایی ابزار گردآوری تایید شد. و از تکنیک آزمون نسبت، تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری- تفسیری، اعتبارسنجی داده­ها تحلیل گردید. پرسشنامه توسط 260 نفر از مدیران ارشد و میانی صنایع پایین دستی نفت ایران تکمیل شده و جهت طراحی و بازنگری مدل مشارکت دولتی-خصوصی از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM) و سپس با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی نیز برازش(اعتبارسنجی) مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد مدل از برازش مطلوب برخوردار است، همچنین با استفاده از همین ابزار بار عاملی هر یک از عوامل و میزان تاثیر هر یک از متغیرها تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing and fitting the model of public-private partnership in the downstream Iranian oil industries

نویسندگان [English]

  • samane fayez 1
  • Abolhassan Faghihi 2
  • saeed sayad shirkosh 3
1 Doctoral Student, Department of Public Administration, SRB, Islamic AzadUniversity, Tehran, Iran
2 Professor of Public Administration, Allameh,Tabatabaee University , Tehran, Iran.
3 , Assistance Professor, Department of Public Administration,Centeral Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to review and fit the public-private partnership model in the downstream Iranian oil industry. The present research from the audience dimension is basic, from the goal perspective is exploratory and from the dimension is cross-sectional. Data collected through a researcher-made questionnaire. Formal and content validity of the questionnaire were checked and it was completed  by 260 middle and senior managers of downstream Iranian oil industries. The data validation was analyzed using the ratio test technique, confirmatory factor analysis and structural-interpretive equations method. To design and review the public-private partnership model, we used structural-interpretive modeling (ISM) method and the partial least squares technique to attest the statistical model. The results show that the model has a good fit. Also, using the same tool, the factor load of each factor and the impact of each variable were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public-Private Partnership
  • Downstream Iranian Oil Industries
  • partial least squares (PLS)