توسعه قابلیت‌های بازار محوری با تأکید بر نوآوری و کارآفرین محوری. ؛ نقش مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی شهر مشهد با رویکرد مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

بازار محوری مجموعه فعالیت هایی است که یک سازمان انجام می­دهد تا به این وسیله تغییرات در بازار نظیر ترجیحات مشتریان، رشد سریع تکنولوژی و شدت رقابت را نظارت، تحلیل و به آنها واکنش مناسب نشان دهد. هدف این پژوهش توسعه قابلیت‌های بازار محوری با تأکید بر نوآوری، کارآفرین محوری و نقش مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی شهر مشهد است. این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و ازبعد مخاطب، بنیادی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران بازاریابی و فروش شرکت های تولیدی فعال واقع شده در شهرک صنعتی مشهد تشکیل می دهند که با توجه به منابع در دست، تعداد  جامعه آماری 418 نفر بر آورد شده و حجم نمونه‌ بر اساس فرمول کوکران 200 نفر به‌دست‌ آمد.  در این تحقیق، پس ازمصاحبه با خبرگان، 62 متغیر مشاهده شد که 18 متغیر مکنون بود. برای تایید مدل و پاسخ به فرضیات از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی[1](PLS) با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. اجرای محاسبات لازم در نرم­افزار اسمارت پی­ال­اس نشان داد ضمن تایید روابط بین متغیرهای مکنون در مدل ساختاری ،کل مدل در سطح قوی   برازش شده است، نتایج همچنین نشان داد نوآوری با مدیریت دانش (ضریب13.61)، نوآوری با کارآفرین  محوری (ضریب161.54)، نوآوری با بازارمحوری (ضریب2.39)، کارآفرین  محوری با مدیریت دانش (ضریب6.67)، و مدیریت دانش با بازارمحوری ( ضریب5.04)، رابطه مثبت و معنی­داری دارند.
 
[1] Partial Least Square

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop market-oriented capabilities with an emphasis on innovation and entrepreneurship; The mediating role of knowledge management in manufacturing companies in Mashhad with the structural equation model approach

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Behmadi 1
  • Younos Vakil Alroaia, 2
  • Farshad Faezi Razi, 3
1 PhD Student in Business Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Associate Prof., Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to develop market-oriented capabilities with an emphasis on innovation and entrepreneurship; The role of knowledge management in manufacturing companies in Mashhad, this research is applied in terms of purpose and in terms of nature and method of implementation, descriptive-survey and correlational. The statistical population of the present study consists of marketing and sales managers of active manufacturing companies located in Mashhad industrial town. According to the available resources, the number of this statistical population is 418 people and the sample size is 200 people based on Cochran's formula. For this purpose, by studying the literature and background of related research and interviewing experts, 62 variables were observed and 18 variables are hidden. In the present study, to confirm the model and answer the hypotheses of structural equation modeling by partial least squares (PLS) method with Use of Smart PLS software has been used. Shows the execution of the necessary calculations in the Smart Pay software. While confirming the relationships between latent variables in the structural model, the whole model is fitted at a strong level of 0.955, and the results showed innovation in knowledge management with a coefficient (13.61), innovation in entrepreneurship with a coefficient (161.54), innovation in the market With coefficient (2.39), entrepreneurship based on knowledge management with coefficient (6.67), and knowledge management based on market with coefficient (5.04), has a positive and significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market-oriented
  • innovation
  • entrepreneurial-oriented
  • knowledge management and structural equations modeling