رابطه عدالت اداراک شده کارکنان و صداقت رفتاری مدیران: مطالعه ای در شعب بانک کشاورزی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران بابلسر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران بابلسر

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پژوهش‌های گوناگون نشان می‌دهد که افزایش احساس عدالت بر جنبه‌های متفاوت رفتار سازمانی تأثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و صداقت رفتاری مدیران در شعب بانک کشاورزی بوده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه‌ی پژوهش شامل ۳۰۱ نفر از کارکنان شعب بانک کشاورزی استان مازندران می‌باشد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد صورت گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از رگرسیون استفاده شده است. پایایی ابزار پژوهش از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید و روایی پرسشنامه‌ها از نوع روایی محتوا می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با صداقت رفتاری مدیران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین میزان ارتباط بُعدهای عدالت  رویه‌ای و عدالت تعاملی با صداقت رفتاری به ترتیب ۲۵ و ۵۶ درصد بوده و رابطه میان بُعد عدالت توزیعی با صداقت رفتاری تایید نگردید. بنابراین به دلیل اهمیت و میزان ارتباط بالای دو بعُد عدالت سازمانی با صداقت رفتاری ادراک شده مدیر، پیشنهاد می‌شود مدیران زمینه را برای افزایش عدالت سازمانی به‌خصوص در ابعاد رویه‌ای و تعاملی فراهم آورند و از این طریق صداقت را در رفتار خود نشان داده و در ترغیب فعالیت کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی گام‌های مؤثرتری بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perceived Justice and Behavioral Honesty of Managers :A Study on Mazandaran Agricultural Bank employees

نویسندگان [English]

  • Mohsen Alizadeh Sani 1
  • Hamed Talebi 2
  • Alireza Zamanian 3
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, School of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 M.Sc., Department of Business Administration, School of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Administration, School of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Studies show that increasing the sense of justice, affects different aspects of organizational behavior. The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived organizational justice and behavioral honesty of managers in Agricultural Bank branches. The research method is descriptive and correlational. The research sample includes 301 employees of Mazandaran Agricultural Bank branches who were randomly selected. We measured research variables through a survey and used regression to analyze the data. The reliability and validity of the research tool was confirmed by Cronbach’s alpha and the content validity. Findings showed that there is a direct and significant relationship between organizational justice and its dimensions with the behavioral honesty of managers. Also, the relationship between the dimensions of procedural justice and interactive justice with behavioral honesty was 25 and 56%, respectively. The relationship between the dimension of distributive justice and behavioral honesty was not confirmed. Therefore, due to the importance and high relationship between two dimensions of organizational justice and perceived behavioral honesty, managers could furnish an organizational climate to encourage their employees to take effective steps toward achieving organizational goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributive justice
  • Procedural justice
  • Interactive justice
  • Behavioral honesty
  • Employee attitude