نگاشت شناختی آمیخته بازاریابی اجتماعی دروصول مالیات داوطلبانه

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی گروه مدیریت واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استاد مدیریت بازاریابی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه مدیریت، یزد، ایران

3 استادیار مدیریت بازاریابی گروه مدیریت واحد یزد دانشگاه آزاد اسلامی، یزد،ایران

چکیده

بازاریابی اجتماعی با استفاده از اصول بازاریابی تجاری به تغییر نگرش و رفتار افراد می‌پردازد و می تواند به رفاه جامعه بینجامد. از سوئی، پرداخت  نکردن داوطلبانه مالیات توسط افراد و سازمان ها یکی از دغدغه‌های مدیریت اقتصادی کشور می‌باشد. با توجه به اینکه سهم بسیار زیادی از درآمد بودجه کشور (بویژه در سال‌های اخیر) را مالیات تشکیل می‌دهد، لذا در این پژوهش تلاش کرده ایم از آمیخته بازاریابی اجتماعی به‌ منظور شناسایی عوامل پرداخت داوطلبانه مالیات از سوی مؤدیان مالیاتی استفاده کنیم. از این‌ رو، هدف اصلی این تحقیق نگاشت شناختی عوامل مؤثر بر پرداخت داوطلبانه مالیات از نظر خبرگان مالیاتی با رویکرد آمیخته بازاریابی اجتماعی می‌باشد. این پژوهش  از نظر مخاطب بنیادی،از بعد هدف اکتشافی و ماهیت نگاشت شناختی دارد. جامعه آماری خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند که به ‌وسیله نمونه در دسترس انتخاب شدند. نتایج نشان‌ دهنده جایگاه برجسته آمیخته بازاریابی اجتماعی از نظر خبرگان مالیاتی و اولویت‌بندی هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی در وصول مالیات به‌ صورت داوطلبانه می‌باشد. به‌طوری که هر هشت عنصر آمیخته بازاریابی اجتماعی (پیشنهاد، هزینه مشارکت، ارتباطات اجتماعی، قابلیت دسترسی، تبلیغ، مشارکت، سیاست‌گذاری و سلسله منابع) به ‌طور کامل عوامل مؤثر در وصول مالیات به ‌صورت داوطلبانه را نگاشت می‌کند و در این میان نقش عوامل سیاست‌گذاری، مشارکت و تبلیغ مهمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual mapping of social marketing mix in tax compliance

نویسندگان [English]

  • Zeynab Mirzaei 1
  • Shahnaz Nayebzadeh 2
  • SeyedHasan Hataminasab 3
1 Ph.D.student of marketing, Department of Management, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd,Iran
2 Professor of Marketing,Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University
3 Assistant Professor of Marketing, Management Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The social marketing that uses the principles of commercial marketing, could change the attitude and behavior of individuals in support of society’s welfare. The voluntary not-payment of taxes is one of the concerns of Iran’s economic administration. Because, a large share of Iran’s budget revenue (especially in recent years) to come to gather in tax, this study is aimed at employing the principles of social marketing mix to identify the factors contributing to voluntary tax payment by taxpayers. Therefore, the main purpose of this study is to examine the views of tax experts on how each of the social marketing mix can be effective in collecting taxpayers' taxes voluntarily. This conceptual mapping research is exploratory and basic from goal and audience dimensions respectively. The statistical population is the experts of the country's tax affairs organization who have been selected based on convenience sampling. The results show the prominent place of social marketing mix from the view of experts and prioritization of each element of social marketing mix in voluntary tax collection. Therefore, all eight elements of marketing mix (offer, participation cost, social communication, accessibility, publicity, participation, Policy-making and resource chain) fully maps the factors influencing voluntary tax collection, but, among them, the role of policy-making, participation, and publicity are more important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxes
  • social marketing
  • social marketing mix
  • voluntary tax payments
  • obedience