تبیین مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‏داری با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت موضوع مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت هتل‌داری در سالیان اخیر موردتوجه محققان و فعالان این صنعت در دنیا قرار گرفته و پژوهش‌های متعددی دراین‌رابطه انجام شده است. باوجوداینکه پژوهشگران در تحقیقات مختلف به ابعاد و اثرات مسئولیت‏پذیری اجتماعی پرداخته‏اند، اما تاکنون این عوامل در قالب مدلی مدون تبیین نشده است. لذا در تحقیق حاضر با استفاده از روش مرور نظام‏مند، پژوهش‏های مرتبط از پایگاه‏های نمایه‏سازی استخراج گردید و برای تحلیل کیفی یافته‌ها از روش کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار Maxqda استفاده شد. در ادامه و با طی مراحل روش فراترکیب ضمن شناسایی شرایط علّی، مداخله‏گر و زمینه‏ای تأثیرگذار بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی هتل‏ها، راهبردها و اقداماتی در زمینه ارتقاء سطح مسئولیت‏پذیری کارکنان، بازاریابی سبز، مدیریت سبز، صرفه جویی، توسعه مشارکت اجتماعی و غیره شناسایی شدند. همچنین بهبود رضایت ذی‏نفعان، ارتقاء عملکرد هتل و افزایش سطح رفاه اجتماعی، برندسازی و پایداری هتل به عنوان پیامدهای پیاده‏ سازی این راهبردها مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining social responsibility model in hotel industry: A meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

  • javad yousefi 1
  • Mahmoud Ziaee 2
  • Mohammad Reza Karimi Alavijeh 3
  • seyed mojtaba mahmoudzadeh 4
1 Ph.D Candidate, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Tourism Management, AllamehTabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Tourism Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the importance of social responsibility in hotel industry has been considered by researchers and activists all over the world and several studies have been conducted on this subject. Although researchers have studied the dimensions and effects of social responsibility in various researches, but the factors originating the industry’s social responsibility have not been demonstrated in a model so far. In this study, we used a systematic review  in order to extract related researches from indexing databases.  Then, we went on to analyze data through open coding applying Maxqda software. In next step we used meta-synthesis approach to identify the causal, intervening and contextual conditions and strategies of implementing social responsibility in hotels, such as improving the level of employee responsibility, green marketing, green management, saving, social participation.. Beside these factors, improving stakeholder satisfaction, improving hotel performance and increasing the level of social welfare, branding and sustainability of the hotel were recognized as the consequences of implementing these strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social responsibility
  • hotel industry
  • meta-synthesis
  • systematic review