توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست‌های کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضوهیات علمی، گروه مدیریت، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دولت­ها به دنبال تدوین خط مشی­ها و یا سیاست­ها در حوزه­های گوناگون از جمله کارآفرینی هستند، زیرا توسعه کارآفرینی بر توسعه اقتصادی و رفاه جامعه تاثیر دارد. نوع خط مشی­هایی که برای ارتقا کارآفرینی به کار رود، اهمیت دارد. بر این اساس بخش دولتی در کشورهای مختلف به دنبال درک این سیاست­ها هستند. از این­رو هدف این مقاله، توسعه الگوی سیاست­های کارآفرینی و اعتباریابی ساختار عاملی الگوی سیاست­های کارآفرینی است. این پژوهش از منظر مخاطب بنیادی است و از نظر تحلیل داده ها  دارای رویکردی کمّی و پیمایشی است. بعد از ارزیابی اولیه سوالات با استفاده از دیدگاه خبرگان و محاسبه ضریب CVR، پرسشنامه از 240 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه کارآفرینی و توسعه شرکت­های دانش بنیان در وزارتخانه­های کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ امور اقتصادی و دارایی؛ علوم، تحقیقات و فناوری و سایرسازمان­های مرتبط گردآوری گردید. داده­ها از طریق نرم‌افزار AMOS24 و SPSS26 تجزیه­و تحلیل شد. با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، هفت مولفه (قوانین و مقررات، دسترسی به بازار، دسترسی به فناوری، ترویج و فرهنگ­سازی، حمایت و پشتیبانی غیر مالی، کمک مالی و حمایت از گروه­های هدف) و 37 شاخص شناسایی و تایید شدند. الگوی مستخرج به عنوان یک ابزار مناسب، برای درک و سنجش خط مشی­ها و یا سیاست­های کارآفرینی بوده و علاوه بر کاربرد علمی، دارای ارزش عملی و اجرایی نیز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating of entrepreneurship policy model

نویسندگان [English]

  • Ali Davari 1
  • Vajihe Baghersad 2
  • Taraneh Farrokhmanesh 3
1 Assistant Professor, School of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran Iran
2 Faculty member, Department of Management, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
3 Ph.D. student, School of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Governments formulate the entrepreneurship policies to affect their societies economic development and public welfare. The purpose of this study is to design an entrepreneurship policy model and validate it. Accordingly, the public sector in different countries seeks to consider and formulate relative policies. The purpose of this article is to design a model of entrepreneurial policies and validate the factor structure of the model. This research is basic from the audience dimension, and descriptive from the purpose dimension. The research approach is quantitative and data collection has done through sample survey. After the initial evaluation of the questions by experts and calculating the CVR coefficient, the questionnaire was gathered from 240 managers and experts related to the field of entrepreneurship and development of knowledge-based companies in the Ministries of cooperatives, labor and social welfare, industry, mine, and trade, and economic affairs and finance, Science, Research and Technology. Data were analyzed using AMOS24 and SPSS26 software. Based on the findings, various indicators of the structural pattern of the research, were in the acceptable range and the proposed conceptual model, are valid. Seven components (regulations, market access, access to technology, promotion, cultural activities, support, financial support, and nonfinancial support to target groups) were extracted using confirmatory factor analysis, and 37 indicators were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Entrepreneurship Development
  • Entrepreneurship Policy
  • Public Administration