پیشنهاد یک انتولوژی (هستی شناسی) مبتنی بر مدل برای مدیریت خطر زنجیره تامین

نوع مقاله : مقاله استخراج شده از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد گروه آموزش پزشکی، دانشکده مجازی آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در طی سه دهه اخیر زنجیره تأمین صنایع پیشرو دستخوش پیچیدگی فزاینده ای شده اند. به موازات این پیچیدگی افزایش چشمگیری در پژوهش های مرتبط با مدیریت خطر زنجیره تأمین صورت گرفته است. وجود یک ساختار هستی شناسی (انتولوژی) مدون یکی از ضروریات توسعه در یک حوزه دانشی می باشد. این ساختار در وضعیت ایده ال باید مبتنی بر یک مدل معنایی (سمانتیک) از مفاهیم کلیدی آن حوزه دانشی باشد. علیرغم گسترش ادبیات مربوط به مدیریت خطر زنجیره تأمین تاکنون اجماع و اتفاق نظری در رابطه با واژگان، مفاهیم و تعاریف مربوط به این حوزه صورت نگرفته است و هر یک از پژوهشگران از واژگان و تعاریف متفاوت خود برای اشاره به مفاهیم حوزه مدیریت خطر استفاده می کنند. هد ف این مطالعه توسعه مدل مفهومی مدیریت خطر زنجیره تأمین و تدوین انتولوژی مبتنی بر مدل برای واژگان و مفاهیم این حوزه می باشد. در این مطالعه از روش مرور نظام مند برای دستیابی به مدل مفهومی و انتولوژی مبتنی بر مدل در حوزه مدیریت خطر زنجیره تأمین استفاده شده است. بر این اساس، تعداد 60 مقاله مرتبط، به صورت نظام مند تحلیل شدند. در نتیجه، چهار چارچوب مفهومی : "تاثیرگذاری عوامل خطر بر زنجیره تأمین"، "تاب آوری زنجیره تأمین"، "خطر شدید یا جدی زنجیره تأمین" و "مدیریت خطر زنجیره تأمین" تدوین گردید و مبتنی بر این چارچوب های مفهومی تعاریف تحلیلی برای 47  مفهوم مرتبط در قالب یک انتولوژی موضوعی ارایه شد. چارچوب های مفهومی و انتولوژی ارایه شده می تواند بستر مناسبی را برای ارتباط و همکاری پژوهشگران، انتشار نتایج پژوهش ها و اندکس نمودن ادبیات مرتبط به مدیریت خطر زنجیره تامین مهیا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

proposing a model based ontology for supply chain risk management

نویسندگان [English]

  • seyedeh sara khorashadizadeh 1
  • jalal haghighat Monfared 2
  • Mohammadali Afshar Kazemi 3
  • shahram yazdani 4
1 1- PhD Student of Industrial Management, Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associated Professor of Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor of Virtual School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Over the past three decades, the supply chain of leading industries has become increasingly manifold. Along with this complexity, there has been a significant increase in related research. The existence of a formal ontology is one of the necessities of development in a area of knowledge. This terminological structure in the ideal situation should be based on a semantic model of the key concepts of this area of knowledge. Despite, the development of literature on supply chain risk management, there is no consensus among researchers on the terms, concepts and definitions of the field and researchers have used their own definitions to refer to the key concepts of the field. The purpose of this study is to develop a conceptual model based on ontology for supply chain risk management. In this study, the critical review method was used to achieve a conceptual model and model-based ontology for supply chain risk management. Based on a systematicl review of 60 related articles, four conceptual frameworks : "effect of risk factors on supply chain", "supply chain resilience", "severe or serious supply chain risk" and "supply chain risk management" were developed and based on these frameworks, analytical definitions for 47 related concepts were presented in the form of a thematic ontology. The ontology presented in this research, can provide a platform for communication and cooperation of researchers, publication of research results and indexing of literature related to supply chain risk management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Risk Management"
  • "Supply Chain"
  • "Ontology Development"
  • "Conceptual Model"